เว็บการ์ตูนหรอยกู

กลับไป   เว็บการ์ตูนหรอยกู > บล็อก > JigSaW

Rate this Entry

ขั้นตอนขอขึ้นทะเบียนฯ และขอหนังสือรับรอง ของเภสัชจ๊ะฝากให้เพื่อนๆ

โพสเมื่อ 06-09-2011 เวลา 01:05 โดย JigSaWฝากขั้นตอนขอขึ้นทะเบียนฯ และขอหนังสือรับรอง ให้เพื่อนๆที่มหาลัยกันด้วย ตอนนี้อยู่ที่ไหนกันแล้วทักทายกันในเฟสได้ ชาวหรอยกูอย่าตกใจที่ไม่เกี่ยวกับการ์ตูนเลย


ขั้นตอนขอขึ้นทะเบียนฯ และขอหนังสือรับรอง

[FONT=Verdana][FONT=Tahoma]ผู้ที่สอบผ่านการสอบความรู้ฯ[/FONT][/FONT][FONT=Verdana]
[/FONT]
[FONT=Verdana][FONT=Tahoma]ขอให้ดำเนินการขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม[/FONT][/FONT][FONT=Tahoma][FONT=Verdana]ต่อสภาเภสัชกรรมตามขั้นตอนดังนี้[/FONT][/FONT]


[FONT=Tahoma]การขอขึ้นทะเบียนฯ[/FONT][FONT=Verdana]
[/FONT]
[FONT=Verdana][FONT=Tahoma]สามารถดำเนินการขอขึ้นทะเบียนฯ[/FONT][/FONT][FONT=Verdana][FONT=Tahoma]ได้ [/FONT][/FONT][FONT=Verdana]3 [/FONT][FONT=Verdana][FONT=Tahoma]ช่องทาง ดังนี้[/FONT][/FONT][FONT=Verdana]
1.[/FONT]
[FONT=Verdana][FONT=Tahoma]ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนฯ พร้อมเอกสารประกอบฯ[/FONT][/FONT][FONT=Verdana][FONT=Tahoma]ด้วยตนเองได้ที่สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม[/FONT][/FONT][FONT=Verdana]
2.[/FONT]
[FONT=Verdana][FONT=Tahoma]มอบหมายให้บุคคลผู้เกี่ยวข้องกับผู้ขอขึ้นทะเบียนฯ[/FONT][/FONT][FONT=Verdana][FONT=Tahoma]ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนฯ พร้อมเอกสารประกอบฯ[/FONT][/FONT][FONT=Verdana][FONT=Tahoma]ได้ที่สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม[/FONT][/FONT][FONT=Verdana]
3.[/FONT]
[FONT=Verdana][FONT=Tahoma]ส่งคำขอขึ้นทะเบียนฯ พร้อมเอกสารประกอบฯ[/FONT][/FONT][FONT=Verdana][FONT=Tahoma]ทางไปรษณีย์[/FONT][/FONT][FONT=Verdana]
[/FONT]
[FONT=Verdana][FONT=Tahoma]โดยเตรียมเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนฯ[/FONT][/FONT][FONT=Verdana][FONT=Tahoma]ตามรายการด้านล่างนี้ให้ครบถ้วน พร้อมแนบสำเนาใบโอนเงินค่าธรรมเนียมฯ แล้วส่งไปที่[/FONT][/FONT][FONT=Verdana] :
[/FONT]
[FONT=Verdana][FONT=Tahoma]สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม อาคาร [/FONT][/FONT][FONT=Verdana]6 [/FONT][FONT=Verdana][FONT=Tahoma]ชั้น [/FONT][/FONT][FONT=Verdana]7
[/FONT]
[FONT=Verdana][FONT=Tahoma]ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข[/FONT][/FONT][FONT=Verdana]
[/FONT]
[FONT=Verdana][FONT=Tahoma]ถ.ติวานนท์[/FONT][/FONT][FONT=Verdana][FONT=Tahoma]ต.ตลาดขวัญ[/FONT][/FONT][FONT=Verdana]
[/FONT]
[FONT=Verdana][FONT=Tahoma]อ.เมือง[/FONT][/FONT][FONT=Verdana][FONT=Tahoma]จ.นนทบุรี[/FONT][/FONT][FONT=Verdana] 11000[/FONT]


[FONT=Tahoma]การยื่นคำขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม[/FONT][FONT=Verdana]
1.[/FONT]
[FONT=Verdana][FONT=Tahoma]กรอกคำขอขึ้นทะเบียน[/FONT][/FONT][FONT=Verdana][FONT=Tahoma]ตามแบบ สภ.[/FONT][/FONT][FONT=Verdana]17 [/FONT][FONT=Verdana][FONT=Tahoma]พร้อมแนบเอกสารประกอบดังนี้[/FONT][/FONT][FONT=Verdana]
1.1 [/FONT]
[FONT=Verdana][FONT=Tahoma]สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ[/FONT][/FONT][FONT=Verdana][FONT=Tahoma]สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน [/FONT][/FONT][FONT=Verdana]1 [/FONT][FONT=Verdana][FONT=Tahoma]ฉบับ[/FONT][/FONT][FONT=Verdana]
1.2 [/FONT]
[FONT=Verdana][FONT=Tahoma]ภาพถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดำ[/FONT][/FONT][FONT=Verdana][FONT=Tahoma]ไม่สวมหมวก ขนาด [/FONT][/FONT][FONT=Verdana]1 [/FONT][FONT=Verdana][FONT=Tahoma]นิ้ว ถ่ายไม่เกิน [/FONT][/FONT][FONT=Verdana]6 [/FONT][FONT=Verdana][FONT=Tahoma]เดือน จำนวน [/FONT][/FONT][FONT=Verdana]2 [/FONT][FONT=Verdana][FONT=Tahoma]ใบ[/FONT][/FONT][FONT=Verdana]
1.3 [/FONT]
[FONT=Verdana][FONT=Tahoma]ใบระเบียนการศึกษา[/FONT][/FONT][FONT=Verdana] (Transcript) [/FONT][FONT=Verdana][FONT=Tahoma]ฉบับจริง[/FONT][/FONT][FONT=Verdana][FONT=Tahoma]จำนวน [/FONT][/FONT][FONT=Verdana]1 [/FONT][FONT=Verdana][FONT=Tahoma]ฉบับ[/FONT][/FONT][FONT=Verdana]
1.4 [/FONT]
[FONT=Verdana][FONT=Tahoma]หนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษา[/FONT][/FONT][FONT=Verdana][FONT=Tahoma]ฉบับจริง[/FONT][/FONT][FONT=Verdana][FONT=Tahoma]จำนวน [/FONT][/FONT][FONT=Verdana]1 [/FONT][FONT=Verdana][FONT=Tahoma]ฉบับ[/FONT][/FONT][FONT=Verdana]
1.5 [/FONT]
[FONT=Verdana][FONT=Tahoma]สำเนาใบแจ้งผลการสอบผ่านการสอบความรู้ฯ[/FONT][/FONT][FONT=Verdana][FONT=Tahoma]จำนวน[/FONT][/FONT][FONT=Verdana] 1 [/FONT][FONT=Verdana][FONT=Tahoma]ฉบับ[/FONT][/FONT][FONT=Verdana]
1.6 [/FONT]
[FONT=Verdana][FONT=Tahoma]ใบรับรองแพทย์ (ตามแบบฟอร์มของสภาเภสัชกรรม) จำนวน [/FONT][/FONT][FONT=Verdana]1 [/FONT][FONT=Verdana][FONT=Tahoma]ฉบับ[/FONT][/FONT][FONT=Verdana]
1.7 [/FONT]
[FONT=Verdana][FONT=Tahoma]ค่าธรรมเนียม[/FONT][/FONT][FONT=Verdana][FONT=Tahoma]จำนวนเงิน [/FONT][/FONT][FONT=Verdana]1,500 [/FONT][FONT=Verdana][FONT=Tahoma]บาท[/FONT][/FONT][FONT=Verdana]
**[/FONT]
[FONT=Verdana][FONT=Tahoma]ระยะเวลาการดำเนินการประมาณ [/FONT][/FONT][FONT=Verdana]2 [/FONT][FONT=Verdana][FONT=Tahoma]เดือน**[/FONT][/FONT][FONT=Verdana]
[/FONT]
[FONT=Verdana][FONT=Tahoma]หมายเหตุ :[/FONT][/FONT][FONT=Verdana]
1. [/FONT]
[FONT=Verdana][FONT=Tahoma]หากได้ยื่นเอกสารข้อ [/FONT][/FONT][FONT=Verdana]1.3 [/FONT][FONT=Verdana][FONT=Tahoma]และ [/FONT][/FONT][FONT=Verdana]1.4 [/FONT][FONT=Verdana][FONT=Tahoma]ที่ศูนย์สอบความรู้ฯ เรียบร้อยแล้ว[/FONT][/FONT][FONT=Verdana][FONT=Tahoma]ให้ยื่นเอกสารฉบับสำเนาการขึ้นทะเบียนแทน[/FONT][/FONT][FONT=Verdana]
2. [/FONT]
[FONT=Verdana][FONT=Tahoma]หากเอกสารไม่ครบถ้วนสำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรมจะยังไม่รับขึ้นทะเบียน[/FONT][/FONT][FONT=Tahoma][FONT=Verdana]จะออกเลขที่ใบประกอบวิชาชีพฯ ให้ ณ วันที่ยื่นเอกสารครบถ้วน[/FONT][/FONT]


[FONT=Tahoma]การยื่นคำขอหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม[/FONT][FONT=Verdana]
1.[/FONT]
[FONT=Verdana][FONT=Tahoma]กรอกคำขอหนังสือรับรองฯ[/FONT][/FONT][FONT=Verdana][FONT=Tahoma]สภ.[/FONT][/FONT][FONT=Verdana]19 [/FONT][FONT=Verdana][FONT=Tahoma]พร้อมแนบเอกสารประกอบฯ ดังนี้[/FONT][/FONT][FONT=Verdana]
1.1 [/FONT]
[FONT=Verdana][FONT=Tahoma]สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ[/FONT][/FONT][FONT=Verdana][FONT=Tahoma]สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน [/FONT][/FONT][FONT=Verdana]1 [/FONT][FONT=Verdana][FONT=Tahoma]ฉบับ[/FONT][/FONT][FONT=Verdana]
1.2 [/FONT]
[FONT=Verdana][FONT=Tahoma]ภาพถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดำ[/FONT][/FONT][FONT=Verdana][FONT=Tahoma]ไม่สวมหมวก ขนาด [/FONT][/FONT][FONT=Verdana]1 [/FONT][FONT=Verdana][FONT=Tahoma]นิ้ว ถ่ายไม่เกิน [/FONT][/FONT][FONT=Verdana]6 [/FONT][FONT=Verdana][FONT=Tahoma]เดือน จำนวน [/FONT][/FONT][FONT=Verdana]2 [/FONT][FONT=Verdana][FONT=Tahoma]ใบ[/FONT][/FONT][FONT=Verdana]
1.3 [/FONT]
[FONT=Verdana][FONT=Tahoma]ค่าธรรมเนียม[/FONT][/FONT][FONT=Verdana][FONT=Tahoma]จำนวนเงิน [/FONT][/FONT][FONT=Verdana]150 [/FONT][FONT=Verdana][FONT=Tahoma]บาท[/FONT][/FONT][FONT=Verdana]
**[/FONT]
[FONT=Verdana][FONT=Tahoma]ระยะเวลาดำเนินการประมาณ [/FONT][/FONT][FONT=Verdana]2 [/FONT][FONT=Tahoma][FONT=Verdana]เดือน **[/FONT][/FONT]


[FONT=Tahoma]การชำระค่าธรรมเนียม[/FONT][FONT=Verdana]
1.[/FONT]
[FONT=Verdana][FONT=Tahoma]ชำระค่าธรรมเนียมด้วยตนเองได้ที่[/FONT][/FONT][FONT=Verdana][FONT=Tahoma]สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม[/FONT][/FONT][FONT=Verdana]
2.[/FONT]
[FONT=Verdana][FONT=Tahoma]ชำระค่าธรรมเนียมโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร[/FONT][/FONT][FONT=Verdana][FONT=Tahoma]เลือกธนาคารที่สะดวกโอนเงินเข้าบัญชี[/FONT][/FONT][FONT=Verdana]
[/FONT]
[FONT=Verdana][FONT=Tahoma]ดังนี้[/FONT][/FONT][FONT=Verdana]
[/FONT]

[FONT=Verdana][FONT=Tahoma]
[/FONT][/FONT]

Total Comments 0

Comments

 ออกจากระบบ | ติดต่อทีมงาน | RoiGOo เว็บการ์ตูนหรอยกู | เอกสาร | ไปบนสุด

vBulletin รุ่น 3.7.4
สงวนลิขสิทธิ์ ©2000-2019, บริษัท Jelsoft Enterprises จำกัด