View Full Version : ตัวอย่างการคัดลายมือและเกณฑ์การคัดลายมือภาษาไทย


ohmohm
29-10-2011, 22:56
ตัวอย่างการคัดลายมือและเกณฑ์การคัดลายมือที่อยากให้
น้องๆรู้กันรู้ไหมครับว่าเพราะอะไร เพราะอยากให้น้องๆเขียนแล้วลายมือสวยอ่าน
ออกนั้นแหละ ทั้งนี้เพราะถ้าน้องเป็นหมอตัวอย่างการคัดลายมือและเกณฑ์การคัด
ลายมือทำให้น้องเขียนแล้วคนอ่านลายมือน้องอ่านได้ง่ายมากและไม่ต้องแปลเลย
หละ55555


http://www.krumontree.com/site/images/stories/news/girl_writing.jpg (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2.html)ลายมือ คือ ตัวหนังสือเขียนที่มีลักษณะเฉพาะบ่งบอกให้รู้ว่าเป็นของผู้ใด

เราต้องฝึกคัดลายมือให้ถูกต้อง เพื่อความสวยงาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความสะอาดของงานเขียน

ปัจจุบัน นิยมใช้แบบตัวอักษรสำหรับคัดลายมือ 3 แบบ คือ
1. แบบตัวเหลี่ยมของคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. แบบอาลักษณ์
3. แบบหลักของราชบัณฑิตยสถาน

การฝึกคัดลายมือ
- ดูวิธีการคัดตัวอักษรให้เข้าใจและคัดให้ถูกต้องตามแบบ
- คัดตัวพยัญชนะจรดเส้นบรรทัด บน-ล่าง
- วางรูปพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ ให้ถูกต้อง
- เว้นระยะของช่องไฟ (ช่องว่างระหว่างตัวหนังสือ) ให้เทากัน และสม่ำเสมอ

ที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
เอกรินทร์ สี่มหาศาล และคณะ. ภาษาไทย ป.4. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน์.


http://pimsasa.diaryclub.com/images/20061019_b1.jpg (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2.html)
เรื่องที่ ๕ การคัดลายมือและการเขียนเลขไทย
ตัวอักษรไทยและตัวเลขมีประวัติความเป็นมายาวนานมาก ตั้งแต่สมัยสุโขทัย
และมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆ จนเป็นตัวเลขและตัวอักษรที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ตัวเลข
ไทยและตัวอักษรไทยเป็นมรดกที่บรรพบุรุษสร้างไว้เพื่อแสดงความภาคภูมิใจในความเป็น
เอกราช มีเอกลักษณ์และมีวัฒนธรรมของชาติมาตั้งแต่โบราณ การใช้ตัวอักษรและตัวเลขไทย
โดยการเขียนให้ถูกต้องเป็นการอนุรักษ์มรดกไทย สร้างความภาคภูมิใจในชาติ

การคัดลายมือ
การคัดลายมือให้สวยงาม มีหลักการเขียนดังนี้
๑.นั่งตัวตรง มือซ้ายกดกระดาษที่จะเขียน ข้อศอกขวาวางบนโต๊ะขณะที่เขียน
๒.ให้แสงสว่างเข้าทางด้านหน้าหรือด้านซ้ายมือ
๓.เขียนด้วยความใจเย็น วางเครื่องหมายให้ถูกต้องตามตำแหน่ง เช่น วรรณยุกต์

ไม้หันอากาศ( ั ) เป็นต้น

๔. เว้นช่องไฟและวรรคตอนให้พองาม

๕. เขียนหัวตัวอักษรก่อน

๖. ไม่เขียนเล่นหาง

การคัดลายมือเป็นการฝึกเขียนตัวอักษรไทยให้ถูกต้องตามหลักการเขียนคำไทย
ต้องคำนึงถึงความถูกต้องของตัวอักษรไทย เขียนให้อ่านง่าย มีช่องไฟ มีวรรคตอน ตัวอักษร
เสมอกัน วางพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ ได้ถูกที่ ตัวสะกดการันต์ถูกต้องและลายมือสวยงาม