View Full Version : Instagram Portfolio [อินสตาแกรมการ์ตูน]


kuachonism
10-04-2012, 20:24
บังเอิญได้ iPod คู่ใจมา ช่างโชคดี เลยมีโอกาสได้เล่น instagram กะเขาบ้าง อิอิ
ว่างๆเลยเอางานในนั้นมาแปะจ๊ะ ใครมี instagram ก็มา follow กันนะ :jing: :jing:

" kuachonism "

http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99+10-4-12-picture4016-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A11.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99+10-4-12-picture4016-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A11.html)

http://distilleryimage2.s3.amazonaws.com/5fd0b4c07fcf11e1af7612313813f8e8_7.jpg (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1.html)


http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99+10-4-12-picture4017-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A12.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99+10-4-12-picture4017-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A12.html)


http://distilleryimage9.s3.amazonaws.com/cfcc0d167d2611e181bd12313817987b_7.jpg (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1.html)http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99+10-4-12-picture4018-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A13.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99+10-4-12-picture4018-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A13.html)

http://distilleryimage2.s3.amazonaws.com/10695752814111e180d51231380fcd7e_7.jpg (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1.html)http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99+10-4-12-picture4019-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A14.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99+10-4-12-picture4019-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A14.html)

http://distilleryimage2.instagram.com/9596fd70824b11e18bb812313804a181_7.jpg (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1.html)http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99+10-4-12-picture4020-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A15.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99+10-4-12-picture4020-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A15.html)

http://distilleryimage7.instagram.com/c536827482e811e181bd12313817987b_7.jpg (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1.html)

555 อัพรูปวาดบ้่างถ่ายบ้างตามอารมณ์นะจ๊ะ มาเล่นด้วยกันเน้อออ...

TaiMosU
10-04-2012, 20:56
ชอบรูปวาดอ่ะค่ะ แนวมาก

M150
10-04-2012, 21:55
เอ๊ย ไอ้รูปรองสุดท้ายนั่น น่าสนใจดีแท้ ชอบๆ เอ้อวาดรูปแล้วเอากล้องถ่ายแบบนี้ก็ได้ความรู้สึกไปอีกแบบ เนอะ น้องต่ายเนอะ

darkcold
11-04-2012, 13:47
ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวครับ