View Full Version : GOH! รวมเหล่าพลังธาตุพิทักษ์โลก Chapter 5


GuuBOYz
15-05-2012, 18:16
ตอนที่ 1http://board.roigoo.com/%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99/3077-goh-%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81.html
ตอนที่ 2http://board.roigoo.com/%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99/3106-goh-%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81-chapter-2-a.html
ตอนที่ 3http://board.roigoo.com/%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99/3180-goh-%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81-chapter-3-a.html
ตอนที่ 4http://board.roigoo.com/%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99/3188-goh-%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81-chapter-4-a.html

GOH! รวมเหล่าพลังธาตุพิทักษ์โลก Chapter 5


http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81+15-5-12-picture2104-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B81.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81+15-5-12-picture2104-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B81.html)

http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81+15-5-12-picture2105-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B82.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81+15-5-12-picture2105-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B82.html)
http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81+15-5-12-picture2106-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B83.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81+15-5-12-picture2106-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B83.html)
http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81+15-5-12-picture2107-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B84.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81+15-5-12-picture2107-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B84.html)
http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81+15-5-12-picture2108-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B85.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81+15-5-12-picture2108-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B85.html)
http://upic.me/i/al/gohc505sb.jpg
http://upic.me/i/6a/gohc506sb.jpg
http://upic.me/i/vz/gohc507sb.jpg
http://upic.me/i/7b/gohc508sb.jpg
http://upic.me/i/se/gohc509sb.jpg
http://upic.me/i/9w/gohc5010sb.jpg (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99.html)

แนะนำด้วยครับ^^

บุญกึ่ม
15-05-2012, 18:53
มาเป็นกำลังใจให้ สนุกดีครับ

M150
15-05-2012, 21:02
มาเป็นกำลังใจให้ สนุกดีครับ
เข้ามาเป็นกำลังใจให้อีกแรงนะคร้าบ สู้ๆ

GuuBOYz
17-05-2012, 21:56
แหม ได้กำลังใจขึ้นเยอะเลยครับ^^

ขอบคุณครับ

ohmohm
17-05-2012, 22:12
คุณGuuBOYzครับ น่าจะทำลิงค์ตอนเก่า+เขียนบรรยาย(สั้นๆเหมือนการ์ตูนญี่ปุ่น) เอาไว้ทุกกระทู้ดีกว่านะครับ
ปัญหาที่ผมเจอตอนนี้คือ ผมลืมแล้วว่าตอนที่ 4 เป็นอย่างไรแล้วหากระทู้เจอยากครับเพราะมันเยอะยังไงลองใช้
เทคนิคนี้ดูครับ น่าจะทำให้คนอ่านอ่านง่ายขึ้นก๊าบ

bccomics
17-05-2012, 22:17
สุดยอดมากครับ มันส์ขึ้นเรื่อยๆ

GuuBOYz
18-05-2012, 08:19
ohmohm งั้นเดี๋ยวจะทำให้ครับ

ขอบคุณที่แนะนำครับ^^

Air conditioner
19-05-2012, 14:59
เด็ดในทุกตอนเลยครับ ตามอ่านหมดแล้ว

GuuBOYz
20-05-2012, 16:02
เด็ดในทุกตอนเลยครับ ตามอ่านหมดแล้ว

อย่าลืมตามอ่านตอนต่อๆ ไปด้วยนะครับ^^

earth4555
04-06-2012, 21:08
ตีพิมเลยพี่ จะซื้ออ่านคนแรกเลยนะ

GuuBOYz
04-04-2013, 14:04
ตีพิมเลยพี่ จะซื้ออ่านคนแรกเลยนะ

แหมก็ว่าไป ยังต้องพัฒนาอีกเยอะเลยนะครับ
ขอบคุณที่อ่านจนจบนะครับ^^

GuuBOYz
19-04-2013, 22:16
คุณGuuBOYzครับ น่าจะทำลิงค์ตอนเก่า+เขียนบรรยาย(สั้นๆเหมือนการ์ตูนญี่ปุ่น) เอาไว้ทุกกระทู้ดีกว่านะครับ
ปัญหาที่ผมเจอตอนนี้คือ ผมลืมแล้วว่าตอนที่ 4 เป็นอย่างไรแล้วหากระทู้เจอยากครับเพราะมันเยอะยังไงลองใช้
เทคนิคนี้ดูครับ น่าจะทำให้คนอ่านอ่านง่ายขึ้นก๊าบ

ครับผม รวมตอนเก่าๆ ไว้ให้แล้วครับ

ZAK STUDIO2
26-05-2013, 12:04
ไล่อ่านมาตั้งเเต่ตอนเเรก น่าสนใจตรงที่ร่างสถิตของพระเอกยังได้พลังไม่ครบ ชวนให้ติดตามว่าเมื่อได้ครบเเล้วอะไรจะเกิดขึ้น แล้วปริสนาของพลังสถิตอีกทำให้คิดไปว่าศัตรูที่เเท้จริงคือพวกร่างสถิตหรือพวกกลายพันกันเเน่หุหุ^^