View Full Version : 27 มกราคม คือ วันยุวกาชาด ใครจำได้บ้างเอ่ย


poohba
07-06-2012, 10:57
ถ้าเพื่อนๆ เรียนผ่านชั้นประถมและมัธยม จากสถานศึกษาเอกชน คงต้องเคยแต่งชุดยุวกาชาด ณ ตอนนี้เพื่อนๆ ยังจำวันที่แต่งชุดยุวกาชาดได้ไหม เท่ระเบิดไปเลยใช่ป่าว เพื่อนๆ เรียนยุวกาชาดสนุกกันไหมล่ะ มีเข้าฐาน เข้าค่าย บำเพ็ญประโยชน์ด้วยใช่ไหม มีการร้องเพลงอีกด้วย แล้วเพื่อนๆ ทราบไหมว่า วันยุวกาชาด ตรงกับวันที่เท่าไหร่ แม้วันยุวกาชาด จะไม่ใช่วันหยุดราชการ แต่ก็มีความสำคัญเหมือนกันนะ เรามาดูความสำคัญของวันยุวกาชาดกันดีกว่า


http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%8D+24513-picture4620-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%8D1.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%8D+24513-picture4620-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%8D1.html)
27 มกราคม คือ วันยุวกาชาด ใครจำได้บ้างเอ่ย
ยุวกาชาดไทยได้รับการสถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2465 โดยจอมพลสมเด็จ เจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิต อุปนายกผู้อำนวยการสภากาชาดสยามในขณะนั้น ได้ทรงมีพระดำริว่า "สภากาชาดของบางประเทศได้ตั้งสภากาชาดแผนกเด็กขึ้น ที่เรียกตามภาษาอังกฤษว่า Junior Red Cross รับเด็กชาย - หญิงอายุไม่เกิน ๑๘ ปีเป็นสมาชิก

http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=4382&stc=1&d=1347039325 (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%94.html)

โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะปลูกฝังเพาะนิสัยเด็กให้มีใจเมตตากรุณาต่อมนุษยชาติ ให้เป็นพลเมืองดี มุ่งทำประโยชน์แก่ชนหมู่มากนั้น มีผลดีจนประเทศอื่นๆ ได้จัดตั้งขึ้นบ้างในหลายประเทศ สมควรที่สภากาชาดไทยจะได้จัดตั้งขึ้นบ้าง

คำว่า "อนุกาชาด" ยังคงใช้อยู่ต่อมาจน พ.ศ.2521 จึงได้เปลี่ยนมาเป็นยุวกาชาด โดยขยายเกณฑ์รับสมาชิกจาก 8-18 ปี เป็น 8-25 ปี โดยครอบคลุมถึงเยาวชนระดับ อุดมศึกษา และเยาวชนนอกโรงเรียน โดยที่งานยุวกาชาดเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับเยาวชน งานยุวกาชาดจึงขึ้นอยู่กับกรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และดำเนินงานภายใต้ การสนับสนุนของสภากาชาดไทย ยุวกาชาด คือ เยาวชนชาย-หญิง อายุระหว่าง 8-25 ปี ที่มีจิตใจเสียสละ อุทิศตนบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม และสืบทอดอุดมการณ์ของกาชาดตามหลักการกาชาด 7 ประการ บทบาทหน้าที่ของยุวกาชาดทุกคน จึงต้องฝึกตนเองทั้งทางร่างกายและจิตใจ เพื่อการเตรียมพร้อมช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในทุกโอกาสที่จะทำได้ เพื่อนมนุษย์ในที่นี้อาจ เริ่มจากบุคคลใกล้ชิด เช่น ครอบครัว ญาติพี่น้อง เพื่อนมนุษย์ในชุมชน หมู่บ้าน โรงเรียน หาโอกาสในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน และให้ความร่วมมือช่วยเหลือ อย่างบริสุทธิ์ใจ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ