View Full Version : กรมอาเซียน คืออะไรหนอ เพิ่งเคยได้ยิน


poohba
15-08-2012, 07:07
เพื่อนๆ เคยได้ยิน คำว่า กรมอาเซียน กันบ้างไหม มีคำว่าอาเซียน ต้องเกี่ยวกับอาเซียนแน่นอน เดาเอาก็ได้นะคะ ติ๊กต๊อกๆๆๆ ส่วนใหญ่เราจะคุ้นเคยกับคำว่า อาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กันมากกว่าเนอะ หรืออาหารอาเซียน ประเทศอาเซียน ว่าแต่ กรมอาเซียน คืออะไร อยากรู้กันบ้างไหมเอ่ย อิอิ แหม วันนี้เราไม่ใจร้ายหรอก เราจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับกรมอาเซียนกัน ก่อนอื่นขอบอกว่า กรมอาเซียน สังกัดกระทรวงการต่างประเทศนะคะ

http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-aec-picture1154-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%997.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-aec-picture1154-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%997.html)

กรมอาเซียน มีภารกิจเกี่ยวกับการดำเนินงานและการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน ในฐานะสำนักเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติ เพื่อดำเนินงานความร่วมมือของอาเซียนให้สำเร็จและบรรลุผลตามมติที่ประชุมสุด ยอดและเป้าหมายของการจัดตั้งอาเซียน และเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความสามารถในการแข่งขันของอาเซียนในเวที ระหว่างประเทศ ตลอดจนเพิ่มอำนาจต่อรองของประเทศไทยในกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

http://board.roigoo.com/attachments/4161d1347341650-1.jpg?stc=1


(1) ดำเนินงานในฐานะสำนักเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติ
(2) ดำเนินงานและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและระหว่าง ประเทศสมาชิกอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา ให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาลภายใต้กรอบความร่วมมือของอาเซียน
(3) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

- ให้แบ่งส่วนราชการกรมอาเซียน ดังต่อไปนี้
(1) สำนักงานเลขานุการกรม
(2) กองอาเซียน 1
(3) กองอาเซียน 2
(4) กองอาเซียน 3
(5) กองอาเซียน 4

- ส่วนราชการกรมอาเซียน มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(1) สำนักงานเลขานุการกรม มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม
(ข) ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการและงานเลขานุการของกรม
(ค) ดูแลด้านงบประมาณ บุคลากรและพัสดุให้เป็นไปตามนโยบาย
(ง) ดำเนินการเกี่ยวกับงานนโยบายและภาพรวมของอาเซียน
(จ) ดำเนินการเกี่ยวกับงานคณะกรรมการดำเนินงานในกรอบของอาเซียน การประชุมสุดยอดอาเซียน การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน การประชุมว่าด้วยการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย ? แปซิฟิก การประชุมในกรอบเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนและการประชุมคณะกรรมการประจำอา เซียน
(ฉ) ดำเนินการในส่วนของไทยเกี่ยวกับงานบริหารและงบประมาณของสำนักเลขาธิการ เอเซียนแห่งชาติและการประชุมคณะรรมการอาเซียนที่เกี่ยวข้อง
(ช) ดำเนินการเกี่ยวกับงานความร่วมมือในกรอบของอาเซียนที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของกองใด
(ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(2) กองอาเซียน 1 มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ดำเนินการเกี่ยวกับนโยบายภาพรวมความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับคู่เจรจาทั้งหมด
(ข) ดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศ สมาชิกอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกองใดกอง หนึ่งโดยเฉพาะ
(ค) ดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์ และความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับองค์กรระหว่างประเทศและกลุ่มประเทศภายนอกอา เซียนรวมทั้งองค์กรเอกชนต่างประเทศ
(ง) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(3) กองอาเซียน 2 มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์และกรอกความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
(ข) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(4) กองอาเซียน 3 มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ดำเนินการเกี่ยวกับการร่วมกำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินการในการส่ง เสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การเงิน การค้า การบริการ การลงทุน อุตสาหกรรม การคมนาคม ขนส่ง การท่องเที่ยว การเกษตรและพลังงาน ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนรวมทั้งประเทศคู่เจรจาของอาเซียน
(ข) ปฏิบัติ งานร่วมกับหน่วยราชการอื่นที่เกี่ยวข้อในการกำนดทิศทางการดำเนินการ การแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ รวมทั้งการสรรหาแนวทางความร่วมมือทางเศรษฐกิจใหม่ ๆ ระหว่างประเทศสมาชิก
(ค) ดำเนินการเกี่ยวกับการร่วมพัฒนาและลดช่องว่างการพัฒนาระหว่างประเทศ สมาชิกอาเซียนในด้านการรวมตัวทางเศรษฐกิจ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคมของประเทศสมาชิกอาเซียน และความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอาเซียน ? ลุ่มน้ำโขง
(ง) ปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียน
(จ) ประสานและปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(5) กองอาเซียน 4 มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ดำเนินการเกี่ยวกับความร่วมมือด้านแรงงาน เยาวชน สาธารณสุข โรคเอดส์ สตรี การจัดการภัยพิบัติ สวัสดิการสังคมและการพัฒนาสังคม พัฒนาชนบทและการขจัดความยากจน โครงข่ายรองรับทางสังคม และรางวัลอาเซียน
(ข) ดำเนินการเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการศึกษา เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน ทุนการศึกษาและฝึกอบรม วัฒนธรรมและสนเทศ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาข้าราชการพลเรือนและมูลนิธิอาเซียน
(ค) ดำเนินการเกี่ยวกับความร่วมมือด้านอาชญากรรมข้ามชาติ หัวหน้าตำรวจอาเซียน ตรวจคนเข้าเมือและการกงสุล กฎหมาย ยาเสพติด และสิทธิมนุษยชน
(ง) ดำเนินการเกี่ยวความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(จ) ดำเนินการเกี่ยวกับความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม
(ฉ) ประสานและปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

บทความที่เกี่ยวข้อง : ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (http://board.roigoo.com/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99/)