View Full Version : บทบาทพี่ไทยในประชาคมอาเซียน ด้านสังคมและวัฒนธรรม


Air conditioner
09-09-2012, 08:33
ไทยหรือพี่ไทยในประชาคมอาเซียน ทำไมต้องพี่ไทยไม่ไทยธรรมดา พี่ไทยนั้นเป็นออกตัวว่าเราไม่ใช่ประเทศธรรมดาเมื่ออยู่ในอาเซียน เพราะเราเป็นผู้นำพอสมควรเลยในอาเซียน และแน่นอนว่าเมื่อมีประชาคมอาเซียนเราก็จะไปยืนอยู่หัวแถวเช่นกัน ไม่ใช่ปลายแถวอย่างแน่นอนครับพี่น้องชาวหรอยกู พี่ไทยของเราจะมีบทบาทอะไรบ้างในประชาคมอาเซียนในเรื่องด้านสังคมและวัฒนธรรม ไปอ่านกันดู

http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-aec-picture1163-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9915.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-aec-picture1163-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9915.html)

ในด้านสังคมและวัฒนธรรม ประเทศไทยร่วมมือกับอาเซียนแต่แรกเริ่ม นับแต่วันประกาศปฏิญญากรุงเทพ ก่อตั้งอาเซียน ประเทศไทยสนับสนุนให้อาเซียนสร้างความยุติธรรมและความมั่นคงทางสังคมคู่ขนานไปกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สนับสนุนการคงอัตลักษณ์ประจำชาติไว้ขณะที่จะต้องร่วมมือกันสร้างอัตลักษณ์อาเซียน จึงได้มีความร่วมมือทางสังคมและวัฒนธรรมในอาเซียนอย่างแข็งขันต่อเนื่องโดยตลอด การส่งเสริมการศึกษาเรื่องอาเซียน ประเทศไทยสนับสนุนมาแต่แรกเริ่มอาเซียน ดังปรากฏในปฏิญญากรุงเทพ ปี 1967/2510 มาในปี 1995 ครั้งที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 5 ที่กรุงเทพฯ ปฏิญญาที่ประชุมสุดยอด 1995 ก็ประกาศว่า:

http://www.dailynews.co.th/sites/default/files/imagecache/620x245/cover/149475.jpg


?อาเซียนจะต้องปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยกระบวนการพัฒนามนุษย์ เพื่อให้บรรลุศักยภาพสูงสุด มีขีดความสามารถที่จะช่วยและสร้างความก้าวหน้าให้กับสังคมในฐานะสมาชิกในสังคมที่มีผลงานและมีความรับรับผิดชอบ?

ประเทศไทยในฐานะสมาชิกอาเซียน เห็นว่าการศึกษา วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยีเป็นแนวทางสำคัญในการพัฒนามนุษย์ ปฏิญญาที่ประชุมสุดยอด 1995 ประกาศว่า:

?อาเซียนจะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อให้ทันกับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโลก เพื่อจะได้มีขีดความสามารถในการแข่งขันที่เหนือกว่าในเวทีเศรษฐกิจโลก?

อาเซียน จะต้องลงทุนในเรื่องทรัพยากรมนุษย์ สร้างขีดความสามารถเชิงสถาบันเพื่อการศึกษา วิจัย ฝึกอบรม การถ่ายทอดเทคโนโลยี การสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายสถาบันการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทยสนับสนุนให้อาเซียนสร้างความตระหนักรู้ในหมู่ประชาชน โดยเฉพาะในเหล่าเยาวชนคนรุ่นใหม่ เพื่อปลูกฝังสำนึกในเรื่องจิตวิญญาณและอัตลักษณ์อาเซียน ใช้เทคโนโลยีรูปแบบต่างๆผ่านสื่อมวลชน การสื่อสารอื่น ผ่านกระบวนการศึกษา และการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในหมู่พลเมืองอาเซียน ประเทศไทยส่งเสริมเรื่องการศึกษาตามที่ประกาศในปฏิญญาที่ประชุมสุดยอดอาเซียนปี 1995 ต่อไปว่า อาเซียนจะต้องกำจัดการไม่รู้หนังสือให้หมดสิ้นไป และเดินหน้าสร้างสังคมที่มีการศึกษา มีความรอบรู้ดีกว่าเดิม ผ่านความร่วมมือเพื่อการพัฒนาการศึกษาต่างๆ แบบสหสาขาวิชาการ และให้พลเมืองอาเซียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยทั่วหน้ากันเป็นอย่างน้อยในด้านศิลปะ และ วัฒนธรรม

ปฏิญญาจากที่ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 5 ที่กรุงเทพฯประกาศว่าอาเซียนจะต้องพยายามอนุรักษ์และส่งเสริมมรดกทางศิลปะ และ วัฒนธรรม ให้เป็นส่วนแนบแน่นของชีวิต และจิตวิญญาณของอาเซียน เพื่อให้บรรลุซึ่งเป้าหมายนี้ อาเซียนจะต้องพยายามหล่อหลอมสรรค์สร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้ออำนวยต่อการแสดงออกเชิงสร้างสรรค์ในค่านิยมและวัฒนธรรม ทั้งตามแบบดั้งเดิม และที่เป็นงานร่วมสมัยของอาเซียน ขณะที่ยังคงยอมรับความเหมือนกันและความแตกต่างกันของวัฒนธรรมประเพณี อันเป็นแหล่งสร้างสรรค์ศิลปะอันยิ่งใหญ่

จากปี 1967/2510 ปี่ที่ราชอาณาจักรไทยเชิญชวน 4 มิตรประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาร่วมก่อตั้งอาเซียน โดยการประชุมปรึกษาหารือ และลงนาม บนแผ่นดินไทย ถึงปี 2007 / 2550 รวมเวลา 40 ปีเต็ม ไทยไม่เคยลดราในความพยามร่วมกับมิตรประเทศอาเซียน สร้างอาเซียนให้บรรลุเป้าหมายในการเป็นประชาคมหนึ่งเดียวกัน ให้เกิดความเจริญมั่งคั่ง สุขสมบูรณ์ สงบ สันติ สร้างชีวิตในประชาคมร่วมภูมิภาคเดียวกันให้เป็นสุขอย่างยั่งยืนสืบไป

สมเกียรติ อ่อนวิมล
เดลินิวส์

บทความที่เกี่ยวข้อง : ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (http://board.roigoo.com/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99/)