View Full Version : เสือกับสัญชาตญาณ


bever
03-10-2012, 14:37
ฝากเพจผมด้วยนะครับ
https://www.facebook.com/#!/pages/BeVeR/537279366287796

http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93+03-10-2012-picture1734-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD1.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93+03-10-2012-picture1734-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD1.html)

http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93+03-10-2012-picture1735-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD2.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93+03-10-2012-picture1735-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD2.html)

http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93+03-10-2012-picture1736-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD3.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93+03-10-2012-picture1736-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD3.html)

http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93+03-10-2012-picture1737-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD4.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93+03-10-2012-picture1737-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD4.html)

http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93+03-10-2012-picture1738-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD5.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93+03-10-2012-picture1738-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD5.html)

http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93+03-10-2012-picture1739-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD6.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93+03-10-2012-picture1739-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD6.html)

http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93+03-10-2012-picture1740-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD7.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93+03-10-2012-picture1740-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD7.html)

http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93+03-10-2012-picture1741-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD8.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93+03-10-2012-picture1741-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD8.html)

http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93+03-10-2012-picture1742-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD9.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93+03-10-2012-picture1742-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD9.html)

http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93+03-10-2012-picture1743-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD10.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93+03-10-2012-picture1743-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD10.html)

http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93+03-10-2012-picture1744-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD11.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93+03-10-2012-picture1744-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD11.html)

จบบคร้าบ...พอจะดราม่าได้มั้ยล่ะเนี่ย55

Gobbs
03-10-2012, 15:27
หนุกคับ..หนุกมาก ไ้ด้ฟิล ได้ดราม่า ได้ลุ้น

6inch
03-10-2012, 16:48
สุดยอดครับ เจ๋ง

bankbcool
03-10-2012, 19:17
หนุกจังครับ การปู การตบ การย้ำมุก จังหวะจักโคน เจ๋งดี ส่วนภาพบรรยายได้อย่างลงตัว ไม่คัดแย้ง ลื่นไหล มีเหตุมีผล เข้าใจง่าย ชอบครับ (แต่หน้า 5 เสือหน้าเหมือนหมาไปหน่อยนะ)

chaskinny
04-10-2012, 10:57
โครตเท่เลยวะ 55555555555555555555+ ชอบมาก

M150
04-10-2012, 11:35
โห น้องบีเวอร์เขียนการ์ตูนลากยาวแบบนี้ วาดกี่วันครับเนี่ย เห็นจำนวนหน้าและรายละเอียดภาพแล้ว ตอบได้เลยว่าต้องใช้พลังงานและพลังสมองในการวาดแบบมหาศาลเลยครับ นอกจากนั้นยังต้องมีพลังใจอันเหลือล้นในการวาดไปเรื่อยๆ ทีละช่องทีละหน้า โดยสรุปแล้วการ์ตูนน้องอ่านเพลินดีมากครับ อ่านเนียนๆ มุขฮาแซมแรมเรื่อยเปื่อย ไอเดียตั้งต้นแจ่มนะ นั่นคือข้อดีที่หาได้ยาก ส่วนที่อยากแนะนำเพิ่มเติมอีกนิดนึงคือ ในช่วงหักมุมตอนสุดท้าย [จริงๆ แล้วพี่เอ็มไม่แน่ใจว่าน้องบีเวอร์คิดส่วนไหนก่อนในการ์ตูน ยังไงถ้าสะดวกมาตอบพี่หน่อยเนอะ ว่าวาดการ์ตูนนี้กี่วัน คิดกี่วัน และ เริ่มต้นคิดการ์ตูนจากส่วนไหนก่อน ไอเดียอันไหนที่มันผุดมาก่อน แล้วไล่ต่ออย่างไร หรือไม่ก็มาคุยกันที่บอร์ดนี้ก็ได้ครับ เทคนิคการวาดการ์ตูน (http://board.roigoo.com/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99/) เทคนิคการวาดการ์ตูนได้แลกเปลี่ยนกันกับน้องๆ คนอื่น ความจริงแล้วไอเดียก่อนที่จะมาเป็นการ์ตูนยาวๆ แบบนี้น่าสนใจมากครับ ยังไงเดี่ยวการ์ตูนตอนหน้าพี่จะเอาการ์ตูนพี่เอ็มมาเขียนเล่าให้ฟังด้วย] ส่วนตอนท้ายจริงๆ แล้วควรหักมุมให้เกี่ยวข้องกับตรีโกณไปด้วยจะพีคมาก เพราะการ์ตูนตอนนี้หัวข้อหลักของมันก็คือ สิ่งที่ลูกเสือได้เรียนรู้ และ หนึ่งในนั้นก็คือ ตรีโกณ ถ้าจบด้วยมุขของตรีโกณอย่างแท้จริง จะสุดยอดมาก แต่นั่นก็ไม่ใช่สิ่งที่ต้องมาปวดหัวครับ เพราะแค่นี้พี่เอ็มก็ว่าสุดยอดแล้ว ยอมรับในพลังของน้องบีเวอร์มากๆ ครับ

ohmohm
04-10-2012, 12:45
น้องบีเวอร์ครับ พี่ว่ามันลงตัวมากมากเลยนะครับ ทั้งภาพแล้วก็การเล่าเรื่อง ประเด็นของเรื่องนั้นเล่าประเด็นเดียวตั้งแต่ต้นจบจำได้อย่างดีเลยทีเดียว ด้วยปรัชญาของเล่าต่อการว่า รู้วิธีทอดไก่ทอดหาดใหญ่ ยังดีกว่าเรียนจบป.เอก แล้วไม่มีอะไรทำนี่ยังเป็นเรื่องจริงแน่นอนครับ ลูกเสือน้อยตัวนั้นรู้เรื่องที่ตัวเองไม่จำเป็นต้องรู้ในชีวิตมากไป บางครั้งมันแปลงสมองจริงๆ การโฟกัสชีวิตผิดในบางครั้งทำให้การใช้ชีวิตเสียหมดจริงๆครับ ชอบการ์ตูนเรื่องนี้ครับ วันหลังเอามาลงอีกจะเทพมากครับ ผมเอาโปรโมตในแฟนเพจหรอยกูให้แล้วนะครับ
ปล.การ์ตูนแต่ละคนมันสนุกคนละแบบจริงๆ

6inch
04-10-2012, 13:30
สนุกมากครับ

bever
04-10-2012, 20:50
โห น้องบีเวอร์เขียนการ์ตูนลากยาวแบบนี้ วาดกี่วันครับเนี่ย เห็นจำนวนหน้าและรายละเอียดภาพแล้ว ตอบได้เลยว่าต้องใช้พลังงานและพลังสมองในการวาดแบบมหาศาลเลยครับ นอกจากนั้นยังต้องมีพลังใจอันเหลือล้นในการวาดไปเรื่อยๆ ทีละช่องทีละหน้า โดยสรุปแล้วการ์ตูนน้องอ่านเพลินดีมากครับ อ่านเนียนๆ มุขฮาแซมแรมเรื่อยเปื่อย ไอเดียตั้งต้นแจ่มนะ นั่นคือข้อดีที่หาได้ยาก ส่วนที่อยากแนะนำเพิ่มเติมอีกนิดนึงคือ ในช่วงหักมุมตอนสุดท้าย [จริงๆ แล้วพี่เอ็มไม่แน่ใจว่าน้องบีเวอร์คิดส่วนไหนก่อนในการ์ตูน ยังไงถ้าสะดวกมาตอบพี่หน่อยเนอะ ว่าวาดการ์ตูนนี้กี่วัน คิดกี่วัน และ เริ่มต้นคิดการ์ตูนจากส่วนไหนก่อน ไอเดียอันไหนที่มันผุดมาก่อน แล้วไล่ต่ออย่างไร หรือไม่ก็มาคุยกันที่บอร์ดนี้ก็ได้ครับ เทคนิคการวาดการ์ตูน (http://board.roigoo.com/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99/) เทคนิคการวาดการ์ตูนได้แลกเปลี่ยนกันกับน้องๆ คนอื่น ความจริงแล้วไอเดียก่อนที่จะมาเป็นการ์ตูนยาวๆ แบบนี้น่าสนใจมากครับ ยังไงเดี่ยวการ์ตูนตอนหน้าพี่จะเอาการ์ตูนพี่เอ็มมาเขียนเล่าให้ฟังด้วย] ส่วนตอนท้ายจริงๆ แล้วควรหักมุมให้เกี่ยวข้องกับตรีโกณไปด้วยจะพีคมาก เพราะการ์ตูนตอนนี้หัวข้อหลักของมันก็คือ สิ่งที่ลูกเสือได้เรียนรู้ และ หนึ่งในนั้นก็คือ ตรีโกณ ถ้าจบด้วยมุขของตรีโกณอย่างแท้จริง จะสุดยอดมาก แต่นั่นก็ไม่ใช่สิ่งที่ต้องมาปวดหัวครับ เพราะแค่นี้พี่เอ็มก็ว่าสุดยอดแล้ว ยอมรับในพลังของน้องบีเวอร์มากๆ ครับ

ขอบคุณมากๆจริงๆครับ...งั้นขอตอบเลยละกันนะครับ...

ในเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกที่ผมใช้วิธีการคิดเรื่องเป็นขั้นตอนครับเช่นเรื่องนี้ผมเขียนใส่กระดาษว่า

1.ตัวละครหลัก : เสือ
2.ความต้องการ : หาสัญชาติญาณ
3.อุปสรรค์ : ไม่มีเขี้ยว
4.จุดจบ : โดนยิงตาย

นี่คือจุดเริ่มต้นง่ายๆใช้เวลาเพียง3นาทีหรือน้อยกว่าด้วยการจัดหัวข้อง่ายๆครับ แล้วเวลาวาดผมก็เปลี่ยนแปลงเรื่องไปเรื่อยๆ55(ไม่ควรลอกเลียนแบบ) เช่น มุกตรีโกณตอนแรกผมก็แค่เป็นมุกเล็กๆแต่พอเขียนมาตอนหลังๆก็เอามันมาใช้555 หรือสังเกตจากอุปสรรคกับกับจุดจบคนละอย่างกับในเรื่อง ผมปรับเปลี่ยนไปตามความเหมาะสมครับ...เขียนไปพอมีอะไรผุดขึ้นมาก็ใส่ไป(โชคดี่เรื่องไม่มั่วซะก่อน)

ต่อไปเวลาการทำงานของผมใช้เวลา 2 วันครับ วันที่1ร่างภาพ วันที่2 ตัดเส้นจบ...ฟังเหมือนง่ายแต่ผมก็นั่งวาดทั้งวันเลยล่ะครับ(ตอนนี้ปิดเทอมเลยว่างทั้งวัน)::rolleyes::

จากที่ผมเขียนมาทั้งผมดส่วนใหญ่จะใช้วิธีไปตายเอาดาบหน้า(ไม่แนะนำให้ลอกเรียนแบบ) ประมาณว่าเขียนไปนึกอะไรได้ก็ใส่ๆไป555เพราะงั้นไอเดียก่อนหลังมันก็จะมาตามเรื่องเลยล่ะครับไปเรื่อยๆนึกจะจบก็จบ(นิสัยเสียจังแหะ)แต่ผมแนะนำให้ใช้วิธีเขียนหัวข้อนะครับว่า

ตัวละครตัวเอกคืออะไร
ความต้องการ(อันนี้สำคัญมาก)
อุปสรรค(อันนี้ก็เกี่ยวกับการดำเนินเรื่องเกือบทั้งหมดเลย)
จุดจบ

อาจจะใส่รายระเอียดอย่างอื่นเช่นคาแร็กเตอร์กับตัวละครประกอบแล้วก็การดำเนินเรื่องไปด้วยก็ได้นะครับตามความถนัด::rolleyes::

bankbcool
04-10-2012, 22:45
เป็นวิธีที่คล้ายของผมมากครับ แต่ของผมใช้เวลาในการวาดเยอะกว่ามาก เนื้อเรื่องเปลี่ยนไปเรื่อย แต่Themeหลักยังอยู่ ไอเดียมันจะผุดในระหว่างวาดนะครับ

นายสันดาน
06-10-2012, 00:20
สารภาพว่าตอนแรกผมอ่านผ่านๆ แล้วพบว่าเยดโด้แม่งเจ๋งว่ะตอนเริ่มมาเจอมุข พวก "กูไม่รู้"
ผมเลยกลับไปอ่านใหม่ บอกเลยว่า เจ๋งมาก ทั้งจังหวะ มากทั้งจังหวะมุข [ผมชอบมากในเรื่องของมุขพวกที่แบบ แม่งไม่รู้จะใส่มาทำไมโคตรไร้เหตุผลและขัดกับความเป็นจริง ไอ้ตรีโกณมิตินี่แหละ เสือจะเรียนไปทำส้นตึกอะไร] ร่วมไปถึงการดำเนินเรื่องที่จู่ๆแม่งก็หักมุมได้ลงตัว [หักสองรอบด้วย] การ์ตูนเรื่องนี้กลมกล่อมครับไม่ได้ฮาก้ากขั้นเทพ แต่มันสนุกและลงตัว เอาใจไปเลย

::rolleyes:: มาเจอเจอคอมเมนต์วิธีวาดการ์ตูน ผมค่อนข้างจะต่างกัน[ไม่นิดหน่อย] ผมไม่ค่อยวางแผนเท่าไหร่แต่จะใส่อารมณ์ว่าเราเล่นเป็นตัวละครที่เราวาดอยู่ วาดนิสัยแบบนี้คิดอะไรยังไง มันได้มุขสดดี คือถ้าวาดแล้วผมไม่ฮาเองผมก็ว่ามันไม่ฮาอะไรทำนองนั้น

bever
06-10-2012, 09:27
สารภาพว่าตอนแรกผมอ่านผ่านๆ แล้วพบว่าเยดโด้แม่งเจ๋งว่ะตอนเริ่มมาเจอมุข พวก "กูไม่รู้"
ผมเลยกลับไปอ่านใหม่ บอกเลยว่า เจ๋งมาก ทั้งจังหวะ มากทั้งจังหวะมุข [ผมชอบมากในเรื่องของมุขพวกที่แบบ แม่งไม่รู้จะใส่มาทำไมโคตรไร้เหตุผลและขัดกับความเป็นจริง ไอ้ตรีโกณมิตินี่แหละ เสือจะเรียนไปทำส้นตึกอะไร] ร่วมไปถึงการดำเนินเรื่องที่จู่ๆแม่งก็หักมุมได้ลงตัว [หักสองรอบด้วย] การ์ตูนเรื่องนี้กลมกล่อมครับไม่ได้ฮาก้ากขั้นเทพ แต่มันสนุกและลงตัว เอาใจไปเลย

::rolleyes:: มาเจอเจอคอมเมนต์วิธีวาดการ์ตูน ผมค่อนข้างจะต่างกัน[ไม่นิดหน่อย] ผมไม่ค่อยวางแผนเท่าไหร่แต่จะใส่อารมณ์ว่าเราเล่นเป็นตัวละครที่เราวาดอยู่ วาดนิสัยแบบนี้คิดอะไรยังไง มันได้มุขสดดี คือถ้าวาดแล้วผมไม่ฮาเองผมก็ว่ามันไม่ฮาอะไรทำนองนั้น

ขอบคุณครับ...สำหรับวิธีการคิดนั้นอย่างที่บอกว่าผมเริ่มวางแผนเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกการ์ตูนก่อนหน้านี้เลยเป็นแบบให้ตัวการ์ตูนมันพาไป555แต่บังเอิญผมดันไปเห็นแผนผังการเขียนการ์ตูนที่เขียนหัวข้อแล้วแตกออกมาเป็นมายแม็ป ดูเป็นขั้นเป็นตอนมากผมเลยอยากลองทำบางน่ะครับ555

แล้วก็ขอขอบคุณสำหรับทุกๆคอมเม้นนะครับมันเป็นกำลังใจให้ผมวาดการ์ตูนต่อไปได้อย่างดีเลยล่ะครับ...