View Full Version : เว็บอ่านการ์ตูนออนไลน์ ภาษาไทย


ohmohm
12-08-2011, 23:10
เว็บอ่านการ์ตูนออนไลน์ ภาษาไทย

http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99-picture1571-%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99-picture1571-%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2.html)


http://www.hlapeta.bg/documents/Fun/Funny_Images/Naruto/natuto8.jpg (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99.html)

อัน ที่จริงแล้ว เว็บอ่านการ์ตูนออนไลน์ ภาษาไทยที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ คงจะไม่มีส่วนใหญ่ การ์ตูนญ๊่ปุ่นที่ถูกแปลเป็นภาษไทยนั้น ก็จะเป็นการ์ตูนญี่ปุ่นที่แปลกันเอง โดยอาจจะเอาภาพจากเว็บการ์ตูนออนไลน์ที่ญี่ปุ่น มาแปลเองและแก้ไขฟอนต์ด้วยช็อปด้วยตนเองอีก กลุ่มผู้อื่นบางคนก็อยากรีบอ่านเลยเข้าเว็บการ์ตูนออนไลน์ บางคนก็ไม่อยากจะเสียกะตังค์ก็มีขอรับ เว็บการ์ตูนออนไลน์แปลภาษาไทยที่อยากแนะนำ คือ thaimanga.net