View Full Version : ร่วมวิจารณ์การออกแบบปกสมุดการ์ตูนหรอยกู New Book Roigoo


ohmohm
13-03-2013, 14:35
มี 4 ทางให้นายเอ็มเลือก มีอะไรกันบ้าง
1.เลือกตามแบบที่เราวาดตอนนี้
2.ไม่เลือกตามแบบที่ร่างไว้ตอนนี้
3.เลือกแต่ให้ไปปรับปรุงในโอกาสหน้า
4.รอสมาชิกหรอยกูนำเสนอผมงาน

ดูงานปกสมุดแบบไม่มีอะไรมาขั้น!!!
รูปออกแบบปกสมุดการ์ตูน (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99+13-3-13.html)

เราออกแบบมาทั้งหมด 5 แบบนะครับนายเอ็มสุดหล่อ ก็ดึงๆแบบของเขามะนั่นแหละ แล้วใส่ความเป็นหรอยกูลงไป ก่อนจะลงภาพจริงก็จะลองสเก๊ตดู ถ้าสนใจอันไหนบอกมาครับ ผมจะลองร่างแบบจริงจังดูอีกครั้งหนึ่ง อันนี้เป็นแบบเซิร์ฟก่อนในเบื้องต้น อธิบายแนวคิดหลักๆ

http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99+13-3-13-picture2910-%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%941.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99+13-3-13-picture2910-%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%941.html)


แบบที่ 1
http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99+13-3-13-picture2911-%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%942.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99+13-3-13-picture2911-%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%942.html)

แบบที่ 2
http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99+13-3-13-picture2912-%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%943.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99+13-3-13-picture2912-%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%943.html)

แบบที่ 3
http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99+13-3-13-picture2913-%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%944.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99+13-3-13-picture2913-%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%944.html)

แบบที่ 4
http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99+13-3-13-picture2914-%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%945.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99+13-3-13-picture2914-%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%945.html)

แบบที่ 5
http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99+13-3-13-picture2915-%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%946.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99+13-3-13-picture2915-%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%946.html)

จัดมาทั้งหมด 5 แบบ แนวคิดของผมตอนนี้คืออะไร หลังจากที่นายเอ็มบอกว่าไม่กล้าถือสมุดเล่มเก่า เพราะตัวการ์ตูนมันใหญ่ไป อาย(เพราะแก่แล้ว) ผมก็อยากตัวการ์ตูนบนปกสมุดมันดูเล็กลง หรือมองเห็นไม่ชัด หรือสีไม่แทงตามากไปครับ ก็เลยเลี่ยงๆการให้ตัวการ์ตูนมายืนกันคร๊าบ

M150
13-03-2013, 15:54
ชอบแบบ 4 กับ 5 ที่สุดแล้วครับ ชอบแบบเรียบง่าย ดูดีน่าถือ มากกว่า จากการทำสมุดรอบที่แล้ว ที่รูปภาพหน้าแรกมันใหญ่เกินไป จนไม่กล้าเอามาถือครับ รอบนี้ขอสไตล์เรียบหรูดูดี น่าจะดีกว่าคับคุณโอม แต่ออกแบบปกนี่ก็ไม่ใช่ง่ายๆ เลยนะครับ

NuRay
13-03-2013, 22:34
ไม่ทราบว่ารอบนี้จะทำกี่เล่มคะเนี้ย รอบที่ 50 เล่ม หมดแล้วหรอคะ อิอิ

บุญกึ่ม
14-03-2013, 02:28
ขอมีเป็ดน้อยหน่อยได้ไหม

ohmohm
14-03-2013, 02:41
ขอมีเป็ดน้อยหน่อยได้ไหม

เย่ย มีกระแสเรียกร้อง เรียกหาเป็ดน้อยเสียด้วย คุณบุญกึ่มว่าไงครับ เรื่องแนวคิดแบบใหม่ที่ผมบอก ปรับตัวการ์ตูนให้เล็กลงเนี้ย

M150
14-03-2013, 02:41
ขอมีเป็ดน้อยหน่อยได้ไหม
อัยยะ แฟนคลับเป็ดน้อยมาแล้ววุ้ย มีการเรียกร้องสิทธิเป็ดน้อยให้ขึ้นหน้าปกด้วย หรอยจริงครับคุณบุญกึ๋ม อย่าลืมเชียร์น่อล

บุญกึ่ม
14-03-2013, 15:36
เย่ย มีกระแสเรียกร้อง เรียกหาเป็ดน้อยเสียด้วย คุณบุญกึ่มว่าไงครับ เรื่องแนวคิดแบบใหม่ที่ผมบอก ปรับตัวการ์ตูนให้เล็กลงเนี้ย
ถ้าในแบบที่คุณโอมออกมา ผมชอบอันห้า ถ้ามีเป็ดโผล่หัวมามุมซ้ายบน
อัยยะ แฟนคลับเป็ดน้อยมาแล้ววุ้ย มีการเรียกร้องสิทธิเป็ดน้อยให้ขึ้นหน้าปกด้วย หรอยจริงครับคุณบุญกึ๋ม อย่าลืมเชียร์น่อล
ผมไม่พลาดอยู่แล้วครับ ถ้าไม่ติดอะไรนักหนา ผมจะดูให้ได้ทุกนัด ถึงจะฟอร์มแย่ก็เหอะ

M150
14-03-2013, 15:42
ถ้าในแบบที่คุณโอมออกมา ผมชอบอันห้า ถ้ามีเป็ดโผล่หัวมามุมซ้ายบน

ผมไม่พลาดอยู่แล้วครับ ถ้าไม่ติดอะไรนักหนา ผมจะดูให้ได้ทุกนัด ถึงจะฟอร์มแย่ก็เหอะ

ช่วงหลังมากนี่ ผมเองก็เข้าใจคำว่า Supporter มากขึ้น รู้เลยว่า การติดตามพัฒนาการของทีม มันไม่ได้เกี่ยวกับฟอร์มของทีมเลย ว่าทีมจะแพ้หรือชนะ ไม่เกี่ยวกับการเชียร์หรือไม่เชียร์ อาร์เซน่อลมันกลายเป็นเหมือนลูกหรือเหมือนแม่เราไปแล้ว ไม่ว่าจะยากดีมีจนยังไงก็ต้องเชียร์กันต่อไป รักอาร์เซน่อลไปแล้ว ก็ต้องเชียร์กันต่อไปเรื่อยๆ แบบนี้แหละครับบุญกึ๋ม

ลุงปลวก
16-03-2013, 16:51
แบบ 4 ได้ใจลุง

M150
16-03-2013, 17:29
แบบ 4 ได้ใจลุง
ไอ้แบบเป็นรูปมือนี่แหละครับ น่าจะโดนใจหลายท่านสุดแล้ว ไม่ว่าจะเป็นผม หรือ ลุงปลวก ถูกใจลายนี้เป็นอย่างยิ่ง ลุยเลยครับคุณโอม รอบนี้ขอสมุดขนาด A5 นะ รอบที่แล้วมึนทำขนาด B5 มาได้อย่างไรก็ไม่รู้ โคตรมึนกันเลยทีเดียวหละครับ 555