View Full Version : พระสายกรรมฐาน คืออะไร หลวงปู่มั่น อยู่วัดที่อุบลหรือราชบุรี


อับดุล
12-07-2013, 23:18
พระสายกรรมฐาน (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99.html) น่าจะเป็นทางเลือกอีกทางของพุทธศาสนิกชนที่จะเคารพบูชา และฝึกกรรมฐานโดยเรียนรู้จากท่าน ทุกวันนี้หาเจอแต่พระสายรอให้ถวายของให้ แบ่งลำดับชั้น บางองค์มีเครื่องบินส่วนตัว มีรถยนต์ราคาแพง ๆ มีคฤหาสน์ที่มาจากเงินของชาวบ้าน แล้วก็มาเล่าแต่เรื่องไปเจอพญานาค นางฟ้า พระอินทร์ อภินิหารต่าง ๆ นานา ให้คนหลงเชื่อว่าตนนั้นวิเศษดีเลิศกว่ามนุษย์คนใด ทำให้พุทธศาสนิกชนที่ยังไม่เข้าใจในธรรมมะที่แท้จริง เสียเงินเสียทองหมดตัวกันไปตาม ๆ กันเพื่อจะบำรุงพระศาสนา แต่กลับกลายเป็นมารศาสนาไปเสีย คน มีความกลัวตายเป็นที่ตั้งเชื่อเรื่องชาติหน้าซึ่งไม่รู้ว่าจะมีจริงหรือไม่ หากจริงแล้วจะไปแก้ไขสิ่งใดได้ หากไม่แก้ทั้งหลายในชาตินี้ วันนี้ขอเสนอเรื่อง พระสายกรรมฐาน คืออะไร หลวงปู่มั่น อยู่วัดที่อุบลหรือราชบุรีขอแยกตอบเป็น 2 ข้อ คือ
1. คำว่า "สาย" ในที่นี้ หมายถึง นิกาย คณะ สำนัก ฯลฯ
2. สาเหตุที่เรียกเป็น "สาย" เพราะแต่ละนิกายจะมีจุดเน้นที่แตกต่างกัน เช่น

2.1 สายธรรมยุตคือพุทธศาสนาฝ่ายปฏิรูปซึ่งรัชกาลที่ 4 ก่อตั้งขึ้น เรียกว่า ?ธรรมยุติกนิกาย? โดยได้นำระบบเหตุผลนิยมแบบตะวันตกเข้ามาปรับใช้กับพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก และลดทอนเรื่องราวแบบเทพนิยายหรือไสยศาสตร์ลง เพื่อให้พุทธศาสนากลายเป็นศาสนาที่ทันสมัย เป็นระบบ และมีเหตุผลมากขึ้น

2.2 สายที่เน้นความบริสุทธิ์ทางศีลธรรม คือ ฝ่ายที่เป็นตัวแทนในเรื่อง ?ศีล? ซึ่งในอดีตสมณะโพธิรักษ์และสำนักสันติอโศกเคยเป็นตัวแทนทางด้าน ?ศีล? โดยประพฤติปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัด ฉันอาหารมังสวิรัติเพียงมื้อเดียวและใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย

2.3 สายที่เน้นกรรมฐาน คือ ฝ่ายที่เป็นตัวแทนในเรื่อง ?สมาธิ? ของพุทธศาสนาของไทย ซึ่งในอดีตมีอยู่ด้วยกัน 4 สาย คือ

(1) สายพุทโธ มีพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต เป็นผู้ก่อตั้ง ทำให้พระป่าสายของพระอาจารย์มั่นได้รับการยกย่องว่าเป็นสายกรรมฐานที่เข้มแข็งที่สุดสายหนึ่งในพุทธศาสนาของไทย ลูกศิษย์ดัง ๆ เช่น พระอาจารย์ชา สุภทฺโธ, หลวงตาบัว ญาณสมฺปณฺโณ

(2) สายยุบหนอ-พองหนอ พระพิมลธรรมได้ส่งพระภิกษุไปศึกษากรรมฐานมาจากประเทศพม่า แล้วจัดส่งคณะอาจารย์ฝึกอบรมเรื่องวิปัสสนากรรมฐานไปตามวัดต่าง ๆ ในประเทศไทย

(3) สายธรรมกาย มีหลวงพ่อสด จนฺทสโรแห่งวัดปากน้ำเป็นผู้ริเริ่ม และเป็นผลโดยตรงจากวิธีการบริหารจัดการและกลยุทธ์การตลาดสมัยใหม่ซึ่งฝ่ายบริหารของธรรมกายนำมาใช้ในวงการศาสนาอย่างได้ผล นับเป็นการผนวกระบบทุนนิยมและลัทธิบริโภคนิยมกับพุทธศาสนาอย่างเป็นระบบเป็นครั้งแรกในสังคมไทย

(4) สายเจริญสติแบบเคลื่อนไหว มีหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ เป็นผู้แนะนำสั่งสอนเป็นครั้งแรก ไม่ได้เน้นการแบ่งแยกระหว่างบรรพชิตกับคฤหัสถ์ เปิดโอกาสให้ฆราวาสได้ปฏิบัติสติปัฎฐาน 4 หรือวิปัสสนากรรมฐานซึ่งแต่เดิมนั้นจำกัดอยู่แต่เฉพาะในหมู่พระป่าเท่านั้น

2.4 สายที่เน้นคำสอนทางปัญญา คือ ฝ่ายที่เป็นตัวแทนในเรื่อง ?ปัญญา? ซึ่งในอดีตมีอยู่ด้วยกัน 2 สาย คือ

(1) ท่านพุทธทาสภิกขุ แห่งสวนโมกขพลาราม จะเน้นตีความพุทธศาสนาโดยตรงไปยังสภาวะของจิตใจ เช่น การตีความเรื่องปฏิจจสมุปปบาท นิพพาน ฯลฯ

(2) พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) จะเน้นผลงานทางด้านการเขียนหนังสือและการบรรยายธรรมตามสถานที่ต่าง ๆ เป็นส่วนใหญ่

หมายเหตุ

ในอดีต จะแบ่งเป็น 3 สาย เช่น
1. สายที่เน้นด้าน "ศีล" (ดูรายละเอียดย่อ ๆ ในข้อ 2.2)
2. สายที่เน้นด้าน "สมาธิ" (ดูรายละเอียดย่อ ๆ ในข้อ 2.3)
3. สายที่เน้นด้าน "ปัญญา" (ดูรายละเอียดย่อ ๆ ในข้อ 2.4)

แต่ในปัจจุบัน อาจจะแบ่งเป็น 5 สาย ก็ได้ เช่น
1. สายที่เน้นด้าน "ศีล" เช่น ท่านสมณะโพธิรักษ์
2. สายที่เน้นด้าน "สมาธิ" เช่น วัดสายป่า ทั้งภาคอิสานและภาคเหนือ
3. สายที่เน้นด้าน "ปัญญา" เช่น ท่านพุทธทาสภิกขุ
4. สายที่เน้นด้าน "พระไตรปิฎก" เช่น พระธรรมปิฎก


5. สายที่เน้นด้าน "ธรรมกาย" เช่น หลวงพ่อสด

หลวงปู่มั่น ทัตโต วัดโนนเจริญ อ.นาจะหลวย จ.อุบล

ถ้า พูดถึงจังหวัด บุรีรัมย์พระเครื่องที่มีประสบการณ์สูงสุดคงไม่พ้นหลวง ปู่สุข วัดโพธิ์ทรายทอง แต่ถ้าจ.อุบลต้องหลวงปู่มั่น ทัตโต วัดโนนเจริญ อ.นาจะหลวย จ.อุบล พระเกจิผู้เรืองวิชาทั้งทางด้านคาถาอาคมต่างๆและยังเป็นพระเกจิ สายวิปัสสะนา กรรมฐานที่เคร่งครัดในวัติปฏิบัติอีกด้วยครับ เป็นที่เคารพนับถือของชาวอุบลโดยเฉพาะอำเภอนาจะหลวยสมัยที่ท่าน ยังมีชิวิตอ ยู่ท่านเปรียบเสมือนเสาหลักของชาวบ้านเพราะอำเภอนาจะหลวยและน้ำยืนติด กับชาย แดนเขมรทำให้พื้นที่แถบนั้นมีความอันตรายจากผู้ร้ายชายแดนและกับ ระเบิดเป็น อย่างมาก ใครที่มีวัตถุมงคลของท่านไว้ต่างก็อุ่นใจ วัตถุมงคลแต่ละรุ่นของท่านล้วนมีประสบการณ์นานับประการคนพื้นที่ อำเภอนาจะ หลวยรู้ดีครับ ไล่ตั่งแต่เหรียญรุ่นแรก รูปหล่อฐานสูง เหรียญพระเจ้า5พระองค์ ตะกรุดหนังหน้าผากเสือ เสือมหาอำนาจ ตะกรุดเขาควายเผือก ปลักขิกเขาความเผือก พระผงดิน9บัง9ป่าช้า ท่านมรณะภาพตอนอายุถึง105ปี ยังความเศร้าสลดเสียใจแก่ลูกศิษ์ทั้งหลาย และที่สำคัญ อัฐิท่านกลายเป็นพระธาตุอย่างน่าอัศจรรย์ครับ แม้แต่หลวงปู่ชายังให้ความเคารพนับถือในวัติปฏิบัติของท่าน

http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99+13-7-13-picture5160-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99+13-7-13-picture5160-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html)

วัด ป่า โนนเจริญ
เป็น วัดที่เก่าแก่ก่อตั้งโดย หลวงปู่มั่น ทัตโต ซึ่งเป็นเกจิอาจารย์สายวิปัสนากรรมฐาน ก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2508 ปัจจุบันมีรูปปั้นหลวงปู่มั่น ทัตโต ประดิษฐานอยู่ ภายในบริเวณวัดมีเนื้อที่ 19 ไร่ มีพระภิกษุสามเณร 5 รูป ซึ่งมีพระอาจารย์สมศักดิ์ สุณทโร เป็นเจ้าอาวาสซึ่งเป็นวัดที่ปฏิบัติธรรมเดินจงกรม มีพุทธศาสนิกชนมนมัสการบุญพระธาตุหลวงปู่มั่นในเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี

ที่มา www.watconcord.org 1217 Babel Lane Concord California 94518 USA (http://www.watconcord.org)