View Full Version : ข้อสอบอาเซียนพร้อมเฉลย สำหรับทั้ง ม.ปลาย ม.ต้น และใช้สอบครู


อับดุล
25-07-2013, 21:32
ข้อสอบอาเซียนพร้อมเฉลย สำหรับทั้ง ม.ปลาย ม.ต้น และใช้สอบครู อาเซียน มีบทบาทสำคัญอย่างมาก วันนี้เราจะมานำเสนอ ข้อสอบอาเซียนพร้อมเฉลย สำหรับทั้ง ม.ปลาย ม.ต้น และใช้สอบครู กันว่าเป็นอย่างไร หลายคนคงปวดหัวแต่ขอบอกว่าวิชานี้ได้ประโยชน์กับตนเองจริง ๆ ทำไมต้องมีแนวข้อสอบ เพราะความยากของวิชานี้ก็เยอะอยู่ และจำเป็นต้องอาศัยความเข้าใจในระบบธุรกิจอาเซียนด้วย แต่หากเราคือผู้ชำนาญในสาขาวิชานี้แล้ว

http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%A2+29-7-13-picture5382-%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%A2.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%A2+29-7-13-picture5382-%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%A2.html)


เราจะได้เปรียบในด้านต่าง ๆ เป็นอย่างมากมาย ทั้งในเชิงธุรกิจและความรู้รอบตัว เพราะทุกวันนี้เราก็ต้องดำรงค์ชีวิตอยู่กับระบบเศรฐกิจอาเซียนอยู่ดี แวดล้อมไปด้วยแนวความคิดเกี่ยวกับอาเซียนและข่าวต่าง ๆ อาเซียน จึงมีความสำคัญอย่างมาก และเป็นประโยชน์ที่ควรรู้เอาไว้ด้วย เพราะเราสามารถใช้ความรู้ไปพัฒนาประเทศชาติและระบบเศรฐกิจให้ดีได้ต่อไป

http://www.tlcthai.com/education/wp-content/uploads/2012/10/asean1-24-10-55.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%A2+29-7-13-picture5382-%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%A2.html)

ข้อสอบอาเซียนพร้อมเฉลย คำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว1. สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร

ก อาเซียน

ข สหประชาชาติ

ค ปฏิญญาอาเซียน

ง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้2. ประเทศใดไม่ เกี่ยวข้องกับการกำเนิดอาเซียน

ก สาธารณรัฐสิงคโปร์

ข สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

ค สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม3. ประเทศใดเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนเป็นลำดับ ที่ 10

ก สหภาพพม่า

ข ราชอาณาจักรกัมพูชา

ค สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว4. ปัจจุบันอาเซียนมีประเทศสมาชิกทั้งหมดกี่

ประเทศ

ก 5 ประเทศ

ข 7 ประเทศ

ค 9 ประเทศ

ง 10 ประเทศ5. การที่ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้ง 10 ประเทศ รวมกันเพื่อมิตรภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันคือความหมายของสัญลักษณ์ใด

ก รวงข้าว

ข ตัวอักษรคำว่า asean สีน้ำเงิน

ค รวงข้าวสีเหลือง 10 รวงมัดรวมกัน

ง พื้นที่วงกลมสีแดง สีขาว และสีน้ำเงิน6. สีแดงในสัญลักษณ์อาเซียนหมายถึงข้อใด

ก ความบริสุทธิ์

ข ความเจริญรุ่งเรือง

ค สันติภาพและความมั่นคง

ง ความกล้าหาญและความก้าวหน้า7. ?One Vision, One Identity, One Community?

หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม

ข้อความนี้มีชื่อเรียกอย่างไร

ก กฎบัตรอาเซียน

ข ปฏิญญาอาเซียน

ค วิสัยทัศน์อาเซียน

ง คำขวัญของอาเซียน8. ประเทศใดได้รับความไว้วางใจจากประเทศสมาชิกอาเซียนให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันแบบเปิดโอกาสให้ประชาชนในประเทศสมาชิกอาเซียนที่สนใจส่งเพลงของตนเองเข้าประกวดเพื่อคัดเลือกเป็นเพลงประจำอาเซียน

ก ราชอาณาจักรไทย

ข สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

ค สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ไฟล์แนบ
9. กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนได้กำหนดให้ภาษาใดเป็นภาษาราชการของอาเซียน

ก ภาษาไทย

ข ภาษามาเลย์

ค ภาษาอังกฤษ

ง ภาษาฝรั่งเศส10. สิ่งใดเปรียบเสมือนธรรมนูญของอาเซียนที่จะวางกรอบทางกฎหมายและโครงสร้างองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอาเซียนหรือทำให้อาเซียนมีสถานะเป็นนิติบุคคล

ก กฎบัตรอาเซียน

ข ปฏิญญาอาเซียน

ค วิสัยทัศน์อาเซียน

ง สัญลักษณ์อาเซียน


ไฟล์แนบ


แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ความรอบรู้
ความรอบรู้ นโยบายของรัฐบาลมีจุดมุ่งหมาย 3 ประการ

ประการที่ 1
o เพื่อนาประเทศไทยไปสู่โครงสร้างเศรษฐกิจที่สมดุลมีความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศมากขึ้น ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่สาคัญของการสร้างการเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน การพัฒนาคุณภาพและสุขภาพคนไทยในทุกช่วงวัยถือเป็นปัจจัยชี้ขาดความสามารถในการอยู่รอดและแข่งขันได้ของเศรษฐกิจไทย

ประการที่ 2 เพื่อนาประเทศไทย
o สู่สังคมที่มีความปรองดองสมานฉันท์และอยู่บนพื้นฐานของหลักนิติธรรมที่เป็นมาตรฐานสากลเดียวกันและ มีหลักปฏิบัติที่เท่าเทียมกันต่อประชาชนคนไทยทุกคน

ประการที่ 3 เพื่อนาประเทศไทยไป
o สู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 อย่างสมบูรณ์ โดยสร้างความพร้อมและความเข้มแข็งทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม และการเมืองและความมั่นคง

ดาวน์โหลด (http://www.mediafire.com/?sbzbg790b13680g)

ข้อสอบอาเซียน

http://www.thaischool.in.th/_files_school/80102591/document/80102591_0_20120724-142050.docx