View Full Version : ชุดประจำชาติลาว ชุดประจําชาติอาเซียนที่สวยงามที่สุด เพราะสาวเขาน่ารัก


KunMama
27-07-2013, 09:58
ชุดประจำชาติลาว ชุดประจําชาติอาเซียนที่สวยงามที่สุด เพราะสาวเขาน่ารัก

ประเทศลาวอาจเพื่อด้านเศรษฐกิจ แต่ถ้ากล่าวถึงเรื่องสาวน่ารักแล้ว

เขาไม่แพ้ใครในโลกเลยจริงๆลัครับ ชุดประจำชาติลาวผมยกให้เป็น

ชุดประจำอาเซียนที่มีความสวยงามมากที่สุดในตอนนี้ เพราะว่าทั้ง

ความสวยงามของตัวเสื้อผ้าเอง ทั้งสาวน่ารักที่ใส่มันลงตัวมากมากhttp://image.ohozaa.com/i/501/jOJLES.jpg

http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7+27-7-13-picture5350-%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7.jpg

http://image.ohozaa.com/i/020/GJud3k.jpg

http://image.ohozaa.com/i/81f/YnXEH4.jpg

(http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7+27-7-13-picture5350-%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7.html)http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B9%8D%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99+27-7-13-picture5351-%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B9%8D%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B9%8D%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99+27-7-13-picture5351-%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B9%8D%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99.html)

http://image.ohozaa.com/i/g5e/IWKk1T.jpg

http://image.ohozaa.com/i/674/0RTK6k.jpg

http://image.ohozaa.com/i/7ce/Le7sDT.jpg

http://image.ohozaa.com/i/ec6/Y7v3Ry.jpg

http://image.ohozaa.com/i/02c/Pxdwce.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7+27-7-13-picture5350-%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7.html)