View Full Version : ปางต่างๆของพระพุทธรูป พระปรางค์ต่างๆ และประวัติพระปางต่างๆ


KunMama
28-07-2013, 21:25
ปางต่างๆของพระพุทธรูป พระปรางค์ต่างๆ และประวัติพระปางต่างๆ
เข้าสู่ทางธรรมกันบ้างนะชาวหรอยกู เราพามาสัมผัสกับพระพุทธศาสนากันดีกว่า ใครรู้บ้างเอ่ยว่าปางต่างๆของพระพุทธรูป พระปรางค์ต่างๆนั้นมีทั้งหมดกี่รูปแบบ ลองมาดูขอบอกว่าเยอะเหลือเชื่อ ประวัติพระปางต่างๆด้วยว่ามันเป็นอย่างไร ที่จริงผมว่ามันสะท้อนถึงประวัติของพระพุทธเจ้าด้วยนั่นเองละครับผมลองชมกันเลยจ้าาาาาา

ในระยะแรกหลังจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้ว พุทธศาสนิกชนก็ได้นำเอา ดิน น้ำ และใบโพธิ์จากสังเวชนียสถาน ๔ แห่ง คือ สถานที่ประสูติ (ลุมพินีวัน) ตรัสรู้ (พุทธคยา) ปฐมเทศนา (พาราณสี) และ ปรินิพพาน (กุสินารา) เก็บมาไว้เพื่อบูชาคุณพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ต่อมามีการสร้างรูปอื่นที่เป็นสัญลักษณ์เพื่อระลึกถึงพระพุทธคุณ เช่น ทำดวงตราสัญลักษณ์ประจำสถานที่ต่างๆ ขึ้น ด้วยดินเผาหรือแผ่นเงิน เช่นที่เมืองกบิลพัสดุ์สร้างตราดอกบัว หมายถึงมีสิ่งบริสุทธิ์เกิดขึ้น และตราม้า หมายถึงม้ากัณฐกะ ที่เมืองพาราณสีสร้างตราธรรมจักร มีรูปกวางหมอบอันหมายถึงการแสดงธรรมจักร และพระเจ้าอโศกมหาราชได้ทรงสร้างเสาหินอโศกไว้ในสถานที่ประสูติ เป็นต้น

ส่วนการสร้างพระพุทธรูปมีประวัติความเป็นมาดังนี้ คือ ตามตำนานพุทธประวิติกล่าวว่า ในสมัยพุทธกาล พระเจ้าปเสนธิโกศลแห่งแคว้นโกศล ได้โปรดให้ช่างจำหลักพระรูปเหมือนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นจากไม้แก่นจันทร์ เพื่อเป็นเครื่องระลึกถึงพระพุทธองค์ที่เสด็จไปจำพรรษาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์เพื่อโปรดพุทธมารดา นับเป็นการสร้างพระพุทธรูปเป็นครั้งแรก แต่ตำนานพระแก่นจันทร์นี้ บางท่านกล่าวว่าเป็นเพียงตำนานที่ยังไม่สามารถหาหลักฐานมายืนยันได้อย่างชัดเจน ถ้าไม่นับพระแก่นจันทร์ก็สันนิษฐานกันว่า พระพุทธรูปนั้น เริ่มสร้างในราวพุทธศตวรรษที่ ๗ ตั้งแต่สมัยคันธารราฐ ซึ่งเป็นแคว้นที่อยทางตอนู่เหนือ ของอินเดียโบราณ (ปัจจุบันอยู่ในแถบตะวันตกเฉียงเหนือของปากีสถานและตะวันออกของอัฟกานอสถาน) ผู่ริเริ่มสร้างไม่ใช่ชาวอินเดียแต่เป็นพวกโยนก (กรีก) สันนิษฐานว่าเริ่มสร้างในสมัยพระเจ้าเมนันเดอร์หรือพระเจ้ามิลินท์ กษัตริย์เชื้อสายกรีกแห่งแคว้นคันธาระ หรือคันธาราฐ

เมื่อพระเจ้าอโศกมหาราชนำพระพุทธศาสนาเข้าไปเผยแผ่ในคันธาราฐ พวกโยนกยอมรับนับถือพระพุทธศาสนา พระเจ้ามิลินท์มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามาก แสดงองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภก ทะนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจิริญรุ่งเรือง แต่เดิมนั้นพระพุทธศาสนาไม่มีรูปเคารพแต่อย่างใด เพราะในสมัยอินเดียในสมัยนั้นมีข้อห้ามในการทำรูปเคารพ แต่เคยนับถือศาสนเทวนิยมและจำหลักรูปเคารพของเทพเจ้ากลุ่มโอลิมปัสมาก่อน เช่น รูปอพอลโลและซีอุส เมื่อเปลี่ยนมานับถือพระพุทธศาสนา ก็เลยจำหลักศิลารูปพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นเคารพบูชาเป็นครั้งแรก

<table style="border: 1 dashed #CCCCCC" align="center" border="0" width="550"><tbody><tr><td class="T15">๑.ปางประสูติ</td> <td class="T15">๒.ปางมหาภิเนษกรมณ์</td> <td class="T15">๓.ปางตัดพระเมาลี</td> </tr> <tr> <td class="T15">๔.ปางอธิฐานเพศบรรพชิต</td> <td class="T15">๕.ปางปัจเจกขณะ</td> <td class="T15">๖.ปางบำเพ็ญทุกรกิริยา</td> </tr> <tr> <td class="T15">๗.ปางทรงพระสุบิน</td> <td class="T15">๘.ปางรับมธุปายาส</td> <td class="T15">๙.ปางเสวยมธุปายาส</td> </tr> <tr> <td class="T15">๑๐.ปางเสี่ยงบารมีลอยถาด</td> <td class="T15">๑๑.ปางรับหญ้าคา</td> <td class="T15">๑๒.ปางสมาธิเพชร</td> </tr> <tr> <td class="T15">๑๓.ปางมารวิชัย</td> <td class="T15">๑๔.ปางสมาธิหรือปางตรัสรู้</td> <td class="T15">๑๕.ปางถวายเนตร</td> </tr> <tr> <td class="T15">๑๖.ปางจงกรมแก้ว</td> <td class="T15">๑๗.ปางเรือนแก้ว</td> <td class="T15">๑๘.ปางห้ามมาร</td> </tr> <tr> <td class="T15">๑๙.ปางนาคปรก</td> <td class="T15">๒๐.ปางฉันผลสมอ</td> <td class="T15">๒๑.ปางประสานบาตร</td> </tr> <tr> <td class="T15">๒๒.ปางรับสัตตุก้อนสัตตุผง</td> <td class="T15">๒๓.ปางพระเกศธาตุ</td> <td class="T15">๒๔.ปางรำพึง</td> </tr> <tr> <td class="T15">๒๕.ปางปฐมเทศนา</td> <td class="T15">๒๖.ปางประทานเอหิภิกขุ</td> <td class="T15">๒๗.ปางภัตกิจ</td> </tr> <tr> <td class="T15">๒๘.ปางห้ามสมุทร</td> <td class="T15">๒๙.ปางห้ามญาติ</td> <td class="T15">๓๐.ปางปลงกัมมัฏฐาน</td> </tr> <tr> <td class="T15">๓๑.ปางชี้อัครสาวก</td> <td class="T15">๓๒.ปางแสดงโอวาทปาฏิโมกข์</td> <td class="T15">๓๓.ปางประทับเรือ</td> </tr> <tr> <td class="T15">๓๔.ปางห้ามพยาธิ</td> <td class="T15">๓๕.ปางแสดงอิทธิปาฏิหาริย์</td> <td class="T15">๓๖.ปางอุ้มบาตร</td> </tr> <tr> <td class="T15">๓๗.ปางโปรดพุทธบิดา</td> <td class="T15">๓๘.ปางรับผลมะม่วง</td> <td class="T15">๓๙.ปางแสดงยมกปาฏิหาริย์</td> </tr> <tr> <td class="T15">๔๐.ปางโปรดพุทธมารดา</td> <td class="T15">๔๑.ปางเปิดโลก</td> <td class="T15">๔๒.ปางเสด็จลงจากดาวดึงส์</td> </tr> <tr> <td class="T15">๔๓.ปางลีลา</td> <td class="T15">๔๔.ปางห้ามแก่นจันทร์</td> <td class="T15">๔๕.ปางพระอิริยาบถยืน</td> </tr> <tr> <td class="T15">๔๖.ปางประดิษฐานรอยพระพุทธบาท</td> <td class="T15">๔๗.ปางสรงน้ำฝน</td> <td class="T15">๔๘.ปางขอฝน (นั่ง)</td> </tr> <tr> <td class="T15">๔๙.ปางขอฝน (ยืน)</td> <td class="T15">๕๐.ปางชี้อสุภะ</td> <td class="T15">๕๑.ปางชี้มาร</td> </tr> <tr> <td class="T15">๕๒.ปางปฐมบัญญัติ</td> <td class="T15">๕๓.ปางขับพระวักกลิ</td> <td class="T15">๕๔.ปางสนเข็ม</td> </tr> <tr> <td class="T15">๕๕.ปางประทานพร (นั่ง)</td> <td class="T15">๕๖.ปางประทานพร (ยืน)</td> <td class="T15">๕๗.ปางประทานธรรม</td> </tr> <tr> <td class="T15">๕๘.ประทานอภัย (นั่ง)</td> <td class="T15">๕๙.ปางโปรดพญาช้างนาฬาคิรี</td> <td class="T15">๖๐.ปางโปรดพญาชมพูบดี</td> </tr> <tr> <td class="T15">๖๑.ปางปาลิไลก์</td> <td class="T15">๖๒.ปางแสดงโอฬาริกนิมิตร</td> <td class="T15">๖๓.ปางโปรดอสุรินทราหู</td> </tr> <tr> <td class="T15">๖๔.ปางโปรดอาฬวกยักษ์</td> <td class="T15">๖๕.ปางโปรดองคุลีมารโจร</td> <td class="T15">๖๖.ปางโปรดพกาพรหรม</td> </tr> <tr> <td class="T15">๖๗.ปางพิจารณาชราธรรม</td> <td class="T15">๖๘.ปางปลงอายุสังขาร</td> <td class="T15">๖๙.ปางนาคาวโลก</td> </tr> <tr> <td class="T15">๗๐.ปางทรงรับอุทกัง</td> <td class="T15">๗๑.ปางทรงพยากรณ์</td> <td class="T15">๗๒.ปางโปรดสุภัททปริพาชก</td> </tr> <tr> <td class="T15">๗๓.ปางปรินิพพาน</td> <td class="T15">
</td> <td class="T15">
</td> </tr> </tbody></table>