View Full Version : การ์ตูนพี่เถากับน้องเทค : Story 005 เลิกสูบบุหรี่ดีกว่ามั้ย?


wayupuks
02-08-2013, 21:55
การ์ตูนพี่เถากับน้องเทค : Story 005 เลิกสูบบุหรี่ดีกว่ามั้ย?

http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%88+3-8-13-picture5416-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%881.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%88+3-8-13-picture5416-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%881.html)
http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%88+3-8-13-picture5417-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%882.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%88+3-8-13-picture5417-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%882.html)
http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%88+3-8-13-picture5418-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%883.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%88+3-8-13-picture5418-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%883.html)
http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%88+3-8-13-picture5419-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%884.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%88+3-8-13-picture5419-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%884.html)
http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%88+3-8-13-picture5420-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%885.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%88+3-8-13-picture5420-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%885.html)
ถ้าจะต้องทำขนาดนี้ เลิกสูบไปเลยกว่ากว่ามั้ย?
บุหรี่... เลิกยาก แต่เลิกเหอะ...

wayupuks
02-08-2013, 21:58
การ์ตูนตอนนี้ ผมได้เค้าโครงมาจากรวมเรื่องสั้นการ์ตูน "จอมเกบูลส์ จูจุ๊บ" ซึ่งได้อ่านเมื่อประมาณเกือบๆ 10 ปีก่อนมั้ง... (รู้สึกชรามาก)
ซึ่งเป็นรวมเรื่องสั้น SD ขำๆ ของตัวละครในจอมเกบูลส์ และตอนนี้เป็นตอนที่ผมชอบมากที่สุด ^^ ผมเลยตั้งใจไว้ตอนนั้นว่า ถ้ามีโอกาสได้วาดการ์ตูน ผมจะวาดการ์ตูนตอนนี้

.......ผ่านไป 10 กว่าปี ในที่สุดก็ได้วาดซะที แฮ่....ช่วยกันเม้นหน่อยนะครับ พี่น้อง
เผื่อจะได้รวมเล่มขายในงานหนังสือ 555+
คิดการไกลไปมั้ย มึง...

M150
02-08-2013, 22:35
เข้ามาเป็นกำลังใจให้นะครับ ไม่ว่าเป้าหมายของน้องจะเป็นเช่นไร ถ้าตั้งใจจริงแล้วทุกอย่างเกิดขึ้นได้เสมอครับ

HulaHoopBoy
02-08-2013, 22:59
เข้ามาาาาถูกวันพอดี มีการ์ตูนฮาๆให้อ่าน ขอบคุณมากครับพี่

bankbcool
02-08-2013, 23:25
ทำการ์ตูนสีต้นทุนสูงนะฮ๊าบ แถมต้องขายแพงด้วยอีก เดี๋ยวขายลำบากนะค๊าบ

ZAK STUDIO2
03-08-2013, 07:21
งะ กินหมึก-*-

ohmohm
03-08-2013, 10:40
เห็นแต่ละตอนแล้วมีความตั้งใจสุดยอดจริงๆครับน้อง พี่นับถือเลยละ เอามาโพสในหรอยเรื่อยๆนะครับ ตอนนี้พี่อัพลงโฮ๊สหรอยกูให้แล้ว ไม่มีหายตลอดชาติไทยแน่นอน

wayupuks
05-08-2013, 21:39
ขอบคุณมากๆ ครับผม
ไว้หรอยกูรวมเล่มแล้ว ผมสัญญาว่าจะยืมตังค์พี่ๆ ไปซื้อมาชาบูสักเล่มแน่นอนครับ ^^

chaskinny
06-08-2013, 10:11
กินหมึกยังไม่เงิบเท่าไหร่นะ ผมเงิบตรง อาจาร์ยแม่งใส่หน้ากากไอร่อนแมนนี่ดิ 5555555555555+

wayupuks
06-08-2013, 19:27
กินหมึกยังไม่เงิบเท่าไหร่นะ ผมเงิบตรง อาจาร์ยแม่งใส่หน้ากากไอร่อนแมนนี่ดิ 5555555555555+


คราวหน้าจะใส่หน้ากากเสือด้วยครับ