View Full Version : ร้องเรียนการสอนไม่มีคุณภาพที่เว็บกระทรวงศึกษาธิการ ที่นี่!!


ohmohm
28-08-2011, 02:23
http://www.bloggang.com/data/myoom/picture/1165893738.jpg (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.html)

http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99-picture535-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%9718.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99-picture535-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%9718.html)

ใครคิดว่าโรงเรียนของท่านๆไม่ดีพอหรือไม่มีคุณภาพร้องเรียนมาที่เว็บกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องที่ท่านอยากร้องเรียนจะได้รับการแก้ไขจากกระทรวงศึกษาธิการ ขอเพียงแค่ท่าน
อยากจะร้องเรียนในความผิดพลาด ความทุจริตของโรงเรียน ส่งเรื่องมาที่เว็บกระทรวงศึกษาธิการ
ขอให้โชคดีครับ ร้องเรียนบอกกล่าวเล่าเรื่องกันมาได้ที่นี่ตอนนี้เลย
สาระของเว็บกระทรวงศึกษาธิการ 10.00/10.00ร้องเรียนการสอนไม่มีคุณภาพที่เว็บกระทรวงศึกษาธิการ ที่นี่!!
http://www.moe.go.th (http://www.moe.go.th/)