View Full Version : จ้างเหมาวาดภาพประกอบหนังสือ


Rityamagata
05-10-2017, 21:05
ภาพประกอบหนังสือเรียนชีววิทยา เช่น เซลล์ อวัยวะ สิ่งมีชีวิต เป็นภาพลายเส้นขาวดำอย่างง่าย จำนวนเกือบร้อยภาพ โดยมีตัวอย่างให้ หากสนใจรายละเอียดสอบถามมาครับ

M150
05-10-2017, 22:54
ภาพประกอบหนังสือเรียนชีววิทยา เช่น เซลล์ อวัยวะ สิ่งมีชีวิต เป็นภาพลายเส้นขาวดำอย่างง่าย จำนวนเกือบร้อยภาพ โดยมีตัวอย่างให้ หากสนใจรายละเอียดสอบถามมาครับ
เข้ามาดันให้ครับ

ohmohm
23-01-2018, 11:09
เข้ามะตูม