View Full Version : พื้นฐานการวิจารณ์งานศิลปะที่นักวาดการ์ตูนเว็บหรอยควรทราบเอาไว้


ohmohm
09-02-2012, 22:14
บทความการวิจารณ์งานศิลปะกระผมนายโอมคิดว่ามันมีความสำคัญกับน้องๆพี่ๆนักวาดการ์ตูนชายหรอยกูมากมากเลยครับ การวิจารณ์งานศิลปะเป็นเหมือนการให้สิ่งดีดีกับเพื่อนนักวาดการ์ตูนครับ แต่เราจะชมจะติเค้ายังไงหละครับให้อ่านแล้วมีทั้งสาระแล้วก็ไม่แรงเกินไป นายโอมคนนี้เลยจัดการวิจารณ์งานศิลปะ 3 กระทู้ให้พี่ๆน้องๆได้อ่านกันเลยเพราะรู้ว่าการวิจารณ์งานศิลปะนั้นมีค่ากับนักวาดการ์ตูนมากมากครับเธอว์

http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=1525&stc=1&d=1328800390


พื้นฐานการวิจารณ์งานศิลปะที่นักวาดการ์ตูนเว็บหรอยควรทราบเอาไว้การเรียนรู้วิชา ศิลปะ นอกจากจะต้องเรียนรู้ เทคนิคการปฏิบัติงานทางด้านวิจิตรศิลป์และประยุกต์ได้เป็นอย่างดีแล้ว นักเรียนต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจารณ์ศิลป์ ถือได้ว่าเป็นส่วนที่สำคัญเป็นอย่างมาก เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้รับรู้แนวคิดและวิธีการใหม่ ๆ ฝึกให้มีจิตใจเป็นนักประชาธิปไตย รู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีแนวความคิดกว้างไกล ลึกซึ้ง สุขุมรอบคอบ เข้าใจปัญหาต่าง ๆ ได้ดี รู้จักยกย่องให้เกียรติต่อผู้อื่น และรู้จักปรับปรุงตนเองให้เหมาะสมในทางที่ถูกต้องดีงาม จะได้ประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างดียิ่ง

ความหมายของการวิจารณ์ศิลปะ
โดย ทั่วไปแล้วการวิจารณ์ เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่าง ผู้สร้างสรรค์งานศิลปะและผู้วิจารณ์ ตลอดจนสังคมส่วนรวม ถือได้ว่าการวิจารณ์งานศิลปะมีความสำคัญเป็นอย่างมาก มีนักวิชาการหลายท่าน ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการวิจารณ์ไว้ดังนี้
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ได้ให้ความหมาย คำว่า วิจารณ์ ไว้ว่า ให้คำตัดสินสิ่งที่เป็นศิลปกรรมหรือวรรณกรรม โดยผู้มีความรู้ควรเชื่อถือได้ว่า มีค่าความงาม ความไพเราะดีอย่างไร หรือมีข้อขาดตกบกพร่องอย่างไรบ้าง ติชม มักใช้เต็มว่าวิพากษ์วิจารณ์

การวิจารณ์ หมาย ถึง การที่แสดงความคิดเห็นต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามความเข้าใจ ประสบการณ์ประกอบกับข้อเสนอแนะในการเพิ่ม ปรับปรุงผลงานนั้น ๆ ในทางดี

ศิลปวิจารณ์ คือ การแสดงออกของความคิดของนักวิจารณ์ในรูปแบบของการพูด บรรยายอธิบายหรือเขียนเป็นภาษาหนังสือเพื่อให้ผู้ดูทั่วไปรับรู้หรือเข้าใจ ในงานศิลปะนั้น ๆ ประการหนึ่งหรืออีกประการหนึ่ง เป็นการพูด การเขียนของนักวิจารณ์ เพื่อที่จะตัดสินคุณค่าในงานศิลปะ

ศิลปวิจารณ์ คือ การบอกกล่าว เพื่อยกระดับมาตรฐานของผลงาน ตลอดจนเจ้าของผลงานนั้น ๆ ให้มีความคิดอ่านก้าวหน้าขึ้น การวิจารณ์จึงไม่ควรเป็นเพียงคำพูดโดยปราศจากจุดหมายที่บ่งชัดหรือวิจารณ์ โดยขาดข้อมูลและเหตุผลสนับสนุน การวิจารณ์โดยไม่ยั้งคิดเคยทำให้เด็กหลายคนเกลียดศิลปะจนกระทั่งเป็น ผู้ใหญ่

การวิจารณ์ผลงานศิลปะ เป็น สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งเป็นเรื่องของความชอบและไม่ชอบของผู้ดู แต่สิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งซึ่งผู้วิจารณ์จะต้องใช้ในการดูงานศิลปะนั้น คือ หลักขององค์ประกอบของศิลปะ (Composition)

พอสรุปได้ว่า การวิจารณ์งานศิลปะ หมายถึง การแสดงความคิดเห็นต่อผลงานศิลปะในรูปแบบต่างๆ เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน อย่างมีหลักการ มีข้อมูล และข้อเสนอแนะปรับปรุง โดยสุจริตใจ ทั้งนี้เพื่อยกระดับมาตรฐานของผลงานและเจ้าของผลงานนั้น ๆ ในทุกๆด้าน