View Full Version : โครงการประกวดจดหมายเล่าเรื่องเมืองไทย 2555


chaskinny
07-07-2012, 12:17
เอามาฝากครับเผื่อมีใครสนใจเหมือนผม
http://www.volunteerspirit.org/files/20120613-2-2.jpg

http://www.volunteerspirit.org/files/20120613-2-4.jpg

โครงการประกวดจดหมายเล่าเรื่องเมืองไทย 2555

ความเป็นมา
โครงการรณรงค์ส่งเสริมการเขียนจดหมาย เป็นโครงการที่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จัดต่อเนื่องมากว่า 50 ปี โดยในปี 2555 ถือเป็นปีที่ 53 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ส่งเสริมให้คนไทยทุกกลุ่มทุกวัยได้ตระหนักถึงการเขียนจดหมาย ซึ่งเป็นสื่อที่จัดได้ว่าอยู่คู่คนทุกชนชาติมาช้านาน ทั้งยังเป็นสื่อที่บอกแทนความรู้สึกของผู้เขียนที่ส่งไปยังผู้รับได้เป็นอย่างดี
ดังนั้น ปณท จึงให้ความสำคัญกับการรณรงค์การเขียนจดหมาย ซึ่งให้ความรู้สึกกินใจและเพื่อเป็นสื่อกลางการถ่ายทอดเรื่องราวหลากหลายมุมมอง ความรู้สึก ความประทับใจ ความรักจากผู้เขียนถึงผู้รับ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนมุมมองภายในสังคมได้อย่างสร้างสรรค์ โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการเขียนจดหมายของคนไทยขึ้นภายใต้โครงการ ?เล่าเรื่องเมืองไทย 2555? ในหัวข้อ ?สุขเพราะให้...ได้ยิ่งกว่า?

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อรณรงค์การเสริมสร้างลักษณะนิสัยให้เยาวชนไทยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์จากการเขียน
จดหมาย
๒. เพื่อกระตุ้นให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและสืบสานวัฒนธรรมการสื่อสารผ่านการเขียนจดหมายมากยิ่งขึ้น
๓. เพื่อเป็นสื่อกลางการเปิดโอกาสให้คนไทยได้ถ่ายทอดเรื่องราวของตนในการมีส่วนร่วมเพื่อช่วยทำให้สังคมไทยมีความสุขจากการให้ และแบ่งปันให้ผู้อื่นได้รับรู้อย่างสร้างสรรค์

แนวคิดหลักในการกำหนดชื่อหัวข้อ ?สุขเพราะให้...ได้ยิ่งกว่า?
ในปีที่ผ่านมาคนไทยได้ผ่านพ้นเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น น้ำท่วม ภัยธรรมชาติ ความขัดแย้ง เป็นต้น และในปี 2555 เป็นปีที่ลงท้ายด้วยเลข 555 ซึ่งพ้องกับคำว่า ?ฮ่า ฮ่า ฮ่า? จึงต้องการให้มีการเล่าเรื่องเมืองไทย โดยให้ผู้เขียนถ่ายทอดประสบการณ์หรือเรื่องราวที่เปิดจินตนาการสื่อออกมาให้คนอื่นได้รับรู้ความสุขจากการให้ที่แท้จริงเกิดจากหลายสิ่ง โดยมองว่าความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการเป็นผู้ให้ นอกจากนี้เพื่อให้สอดคล้องภายใต้บริบทของกิจกรรมภายในงานที่กำหนดไว้ คือ ?สุขที่ได้เขียน...ถึงใครสักคน (หรือหลายคน)? ด้วย

รางวัลสำหรับผลงานชนะเลิศ
- รางวัลชนะเลิศ เงินสด 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
จำนวน 4 รางวัล (ประเภทละ 1 รางวัล) มูลค่ารวม 40,000 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
จำนวน 4 รางวัล (ประเภทละ 1 รางวัล) มูลค่ารวม 20,000 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด 3,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
จำนวน 4 รางวัล (ประเภทละ 1 รางวัล) มูลค่ารวม 12,000 บาท
- รางวัลชมเชย เงินสด 1,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
จำนวน 20 รางวัล (ประเภทละ 5 รางวัล) มูลค่ารวม 20,000 บาท

ประเภทผู้เข้าแข่งขัน
ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
ระดับประชาชนทั่วไป

หลักเกณฑ์การประกวด
1. เขียนหรือพิมพ์เป็นภาษาไทยในรูปจดหมายตามหลักเกณฑ์ที่ถูกต้อง ถึงใครก็ได้
2. ความยาวของจดหมายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 เขียนด้วยลายมือหรือเป็นตัวพิมพ์ขนาด 16 Points
3. เขียนชื่อ-นามสุกล พร้อมที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์/มือถือ ลงในกระดาษเขียนจดหมาย
4. ผู้ส่งจดหมายเข้าประกวดประเภทระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา ให้ระบุอายุ เพศ รหัสประจำตัวนักเรียน/นักศึกษา คณะหรือสาขา (เฉพาะระดับอุดมศึกษา)และสถาบันให้ชัดเจน หรือมีหนังสือรับรองสถานภาพจากสถาบันการศึกษา
5. ส่งฟรี โดยจ่าหน้าถึง ตู้ ปณ.2555 สำนักงาน ปณท 10002

เป้าหมาย 5,000 ฉบับ

ระยะเวลาในการส่งจดหมายเข้าร่วมประกวด
- เปิดรับผลงานวันที่ ๑๕ พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม ๒๕๕5 (2.5 เดือน)
- พิจารณาตัดสินผลงานเดือนกันยายน 2555
- ประกาศผลรางวัลวันที่ 1 ตุลาคม 2555
- รับรางวัลวันที่ 8 ตุลาคม ๒๕๕5 ภายในงานสัปดาห์สากลแห่งการเขียนจดหมายฯ

<a href="http://www.volunteerspirit.org/files/letter_thailand_info.pdf">รายละเอียดโครงการ</a>
<a href="http://www.volunteerspirit.org/files/letter_thailand_poster.pdf">โปสเตอร์ ประชาสัมพันธ์</a>
<a href="http://www.volunteerspirit.org/files/letter_thailand_form.pdf">รูปแบบการเขียนจดหมาย</a>[/CENTER]

HulaHoopBoy
07-07-2012, 15:02
เขียนเพียง 1 หน้า แต่ลุ้นเงิน 10,000 บาท