View Full Version : คำขวัญจังหวัดและชื่อเดิม (ภาคเหนือ) มาแล้วจ้า


poohba
25-07-2012, 09:15
คำขวัญจังหวัดและชื่อเดิม (ภาคเหนือ) มาแล้วจ้า
ภาคเหนือเป็นดินแดนที่ร่ำรวยด้วยภูมิประเทศงดงาม รายล้อมด้วยขุนเขาสลับซับซ้อนอันอุดมไปด้วยผืนป่า งดงามด้วยประเพณีวัฒนธรรม และอบอุ่นด้วยวิถีชีวิตเรียบง่ายเปี่ยมน้ำใจสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปท่องเที่ยวในภาคเหนือ วันนี้เรามารู้จักคำขวัญประจำจังหวัด เป็นคำขวัญที่แต่ละจังหวัดในประเทศไทยแต่งขึ้น เพื่อบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ ความภาคภูมิใจ และความโดดเด่นที่มีอยู่ในจังหวัดนั้น ๆ มักเป็นคำคล้องจองสั้น ๆ เพื่อให้จดจำง่าย นอกจากคำขวัญประจำจังหวัดแล้ว ปัจจุบันยังมีการแต่งคำขวัญประจำท้องถิ่นในส่วนย่อยลงไปอีก เช่น คำขวัญประจำอำเภอ คำขวัญประจำเขต (ในกรุงเทพมหานคร) เป็นต้น

http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=3963&stc=1&d=1343357035


คำขวัญประจำจังหวัด

ภาคเหนือ

จังหวัดเชียงราย

* เหนือสุดในสยาม ชายแดนสามแผ่นดิน ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา ล้ำค่าพระธาตุดอยตุงhttp://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=3964&stc=1&d=1343357035
(สาวเชียงใหม่น่ารักที่สุดในโลก)

จังหวัดเชียงใหม่

* ดอยสุเทพเป็นศรี ประเพณีเป็นสง่า บุปผชาติล้วนงามตา นามล้ำค่านครพิงค์

จังหวัดน่าน

* แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรืองรองพระธาตุแช่แห้ง

จังหวัดพะเยา

* กว๊านพะเยาแหล่งชีวิต ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าตนหลวง บวงสรวงพ่อขุนงำเมือง งามลือเลื่องดอยบุษราคัม

จังหวัดแพร่

* หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลื่องแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

* หมอกสามฤดู กองมูเสียดฟ้า ป่าเขียวขจี ผู้คนดี ประเพณีงาม ลือนามถิ่นบัวตอง

จังหวัดลำปาง

* ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก

จังหวัดลำพูน

* พระธาตุเด่น พระรอดขลัง ลำไยดัง กระเทียมดี ประเพณีงาม จามเทวีศรีหริภุญไชย

จังหวัดอุตรดิตถ์

* เหล็กน้ำพี้ลือเลื่อง เมืองลางสาดหวาน บ้านพระยาพิชัยดาบหัก ถิ่นสักใหญ่ของโลก

--- ภาคเหนือ /ชื่อเดิม/ตราสัญลักษณ์/คำขวัญ----

จังหวัดเชียงใหม่
ชื่อเดิม นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่,เวียงพิงค์
ตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัด ช้างในเรือนแก้ว
ต้นไม้ประจำจังหวัด ทองกวาว
คำขวัญประจำจังหวัด ดอยสุเทพเป็นศรี ประเพณีเป็นสง่า บุปผชาติล้วนงามตา นามล้ำค่านครพิงค์
ประเพณีท้องถิ่น สงกรานต์

จังหวัดเชียงราย
ชื่อเดิม เวียงชัยนารายณ์
ตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัด ช้างสีขาว
ต้นไม้ประจำจังหวัด กาซะลองคำ
คำขวัญประจำจังหวัด เหนือสุดในสยาม ชายแดนสามแผ่นดิน ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา ล้ำค่าพระธาตุดอยตุง

จังหวัดน่าน
ชื่อเดิม เมืองน่าน,ภูเพียงแช่แห้ง
ตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัด พระธาตุอยู่บนหลังโค
ต้นไม้ประจำจังหวัด กำลังเสือโคร่ง
คำขวัญประจำจังหวัด แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรืองรองพระธาตุแช่แห้ง

จังหวัดพะเยา
ชื่อเดิม เมืองพะเยา,ภูกามยาว
ตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัด พระเจ้าตนหลวง
ต้นไม้ประจำจังหวัด สารรีไทย
คำขวัญประจำจังหวัด กว๊านพะเยาแหล่งชีวิต ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าตนหลวง บวงสรวงพ่อขุนงำเมือง งามลือเลื่องดอยบุษราคัม

จังหวัดแพร่
ชื่อเดิม เวียงโกศัย
ตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัด พระธาตุอยู่บนหลังม้า
ต้นไม้ประจำจังหวัด ยมหิน
คำขวัญประจำจังหวัด ม่อฮ่อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ พระธาตุช่อแฮศรีเมือง ลือเลื่องแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม

จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ชื่อเดิม บ้านร่องสอน
ตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัด ช้างในท้องน้ำ
ต้นไม้ประจำจังหวัด กระพี้จั่น
คำขวัญประจำจังหวัด หมอกสามฤดู กองมูเสียดฟ้า ป่าเขียวขจี ผู้คนดี ประเพณีงาม ลือนามถิ่นบัวตอง
ประเพณีท้องถิ่น ปอยส่างลอง(บวชลูกแก้ว)

จังหวัดลำปาง
ชื่อเดิม เขลางค์นคร,กุกกุฏนคร
ตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัด ไก่ขาวยืนอยู่ในมณฑป
ต้นไม้ประจำจังหวัด มะขาม
คำขวัญประจำจังหวัด ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก

จังหวัดลำพูน
ชื่อเดิม นครหริภุญไชย
ตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัด พระธาตุหริภุญไชย
ต้นไม้ประจำจังหวัด จามจุรี
คำขวัญประจำจังหวัด พระธาตุเด่น พระรอดขลัง ลำไยดัง กระเทียมดี ประเพณีงาม จามเทวี ศรีหริภุญไชย
จังหวัดอุตรดิตถ์
ชื่อเดิม ทุ่งยั้ง
ตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัด พระแท่นศิลาอาสน์
ต้นไม้ประจำจังหวัด สัก
คำขวัญประจำจังหวัด เหล็กน้ำพี้ลือเลื่อง เมืองลางสาดหวาน บ้านพระยาพิชัยดาบหัก ถิ่นสักใหญ่ของโลก