View Full Version : เอาจริงหรอ!!! รัฐบาลเตรียมส่งหลักสูตรประชาคมอาเซียนให้น้องๆได้เรียน


NuRay
17-11-2012, 12:33
ไม่ทราบว่าจริงหรือหลอกเหมือนกันเห็นข่าวเขาบอกมาแบบนั้น ว่าประเทศของเราจะโชว์ความอินเทรนในความเป็นผู้นำของประชาคมอาเซียน (http://board.roigoo.com/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99/)ด้วยกันเปิดหลังสูตรประชาคมอาเซียนให้เด็กๆได้เรียนกัน ซึ่งส่วนตัวคิดว่าไม่น่าจะเอามาเปิด ก่อนที่จะเปิดหลักสูตรในส่วนของประชาคมอาเซียนน่าจะสอนในเรื่องของการใช้ชิวิต การให้อาชีพ เสียมากกว่าเพราะตอนนี้เด็กไทยน่าจะมีปัญหาด้านการเลือกอาชีพมากกว่า ถามแต่ละคนยังไม่รู้เลยว่าตัวเองชอบอะไรจะเรียนอะไรทำให้ดิฉันรู้สึกสมเพสการศึกษาไทยที่เอาแต่สอนกันเพียงอย่างเดียว

"สุชาติ"ประชุมเชิงปฎิบัติจัดทำรายละเอียดหลักสูตรอาเซียนทุกรายวิชา พร้อมนำเกณฑ์กลางหลักสูตรอาเซียน ปรับการเรียนการสอนทั้งระบบ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.)กล่าวภายหลังการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน ครั้งที่ 7 ว่าที่ประชุมได้เห็นชอบตามกรอบความร่วมมือด้านการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน อาทิ การเทียบโอนหน่วยกิต ที่สามารถถ่ายโอนไปเรียนในประเทศสมาชิกอาเซียนได้อย่างเสรี และมีการจัดทำเอกสารเกี่ยวกับเรื่องอาเซียน asean curriculim sourcebook ทั้งนี้ ตนได้เสนอ 3 โครงการที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพในการดำเนินการ คือ 1. การประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อจัดทำรายละเอียดหลักสูตรอาเซียนทุกรายวิชา 2. การประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดความสำเร็จการจัดการด้านการศึกษาของภูมิภาค และ 3.การประชุมเข้าค่ายเยาวชน อย่างไรก็ตาม การประชุมครั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ซึ่งมีการเปิดการค้าเสรีมากขึ้น ดังนั้น กลุ่มประเทศอาเซียน จึงร่วมมือร่วมใจเรียนรู้ซึ่งกันและกันจัดการศึกษาร่วมกันอย่างมีคุณภาพ โดยเฉพาะในส่วนของระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานให้ข้ามพรมแดนได้ ส่วนการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะมีการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานอาเซียนแก่เด็กนักเรียน

http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-aec-picture1163-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9915.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-aec-picture1163-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9915.html)


ดร. เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า ความร่วมมือของกลุ่ม 10 ประเทศอาเซียนในเรื่อง asean curriculim sourcebook ซึ่งเป็นเกณฑ์กลางในการปรับการเรียนการสอนทั้งระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษานั้น ในส่วนของประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)จะนำเกณฑ์กลางดังกล่าวไปบูรณาการ โดยในส่วนของประเทศไทยต้องกลับไปดูว่าการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทยต้องเพิ่ม หรือจัดการศึกษาอย่างไร ซึ่งคาดว่าจะมีการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมในกลุ่มสาระเพิ่มเติม เนื่องจากตอนนี้การจัดการเรียนการสอน สพฐ.ได้มีการส่งเสริมให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอน เพื่อปูพื้นความรู้เกี่ยวกับประเทศในกลุ่มอาเซียนให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาโดยผ่านการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ และหลักสูตรส่วนใหญ่เนื้อหาเกี่ยวกับประเทศอาเซียน จะสอดแทรกอยู่ในแต่ละวิชาแล้ว โดยส่วนมากจะอยู่ในกลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษา หรือกลุ่มวิชาศิลปะ

"คาดว่าหลักสูตรของเราคงปรับเพิ่มเพียงเล็กน้อย แต่ในบางโรงเรียน หรือบางวิชาอาจต้องเพิ่มมาก เช่น วิทยาศาสตร์ อาจเพิ่มความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์กลุ่มประเทศอาเซียน เข้าไป เป็นต้น เพื่อให้นักเรียน เด็ก เยาวชนของเราความรู้สึกร่วมกันว่าเป็นพลเมืองอาเซียน ไม่ใช่ประชาชนของประเทศใดประเทศหนึ่งเท่านั้น"ดร.เบญจลักษณ์ กล่าว

http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=5142&stc=1&d=1353130326

นางเบญจลักษณ์ กล่าวต่อว่าสำหรับเกณฑ์กลางดังกล่าวจะมีการกำหนดกรอบทั้งหมด 5 กรอบ ได้แก่ 1.ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอาเซียน (Knowing Asean)2. คุณค่าและความหลากหลาย (Valuing ldentity and Diversity)3. การเชื่อมต่อกับทั่วโลกและในภูมิภาค (Connoecting Global and Local)4. การส่งเสริมด้านคุณภาพความถูกต้องและยุติธรรม (Promoting Equity and Jusitice)และ5.การทำงานร่วมกันเพื่อความร่วมมืออันดีในอนาคต (Workoing Togerter for a Susitainable Future)โดยทั้ง 5 กรอบนี้จะมุ่งพัฒนา 4 ด้านได้แก่ ด้านบุคลากร สถานที่ นโยบาย และความคิดสร้างสรรค์ อย่างไรก็ตาม ทุกประเทศจะมีแนวทางในการพัฒนาที่ไม่เหมือนกัน ไม่จำเป็นต้องมีการบังคับเป้นวิชาหลัก แต่สามารถสอดแทรกเข้าไปได้

บทความที่เกี่ยวข้อง : ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (http://board.roigoo.com/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99/)